20 Cdo 5750/2016
Datum rozhodnutí: 07.02.2017
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř. ve znění od 01.01.201320 Cdo 5750/2016 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Miroslavou Jirmanovou, Ph.D., v exekuční věci oprávněné Bohemia Faktoring, a. s., se sídlem v Praze 1, Letenská 121/8, identifikační číslo osoby 27242617, zastoupené JUDr. Ing. Karlem Goláněm, Ph.D., advokátem se sídlem v Praze 1, Letenská 121/8, proti povinnému S. H. , P., pro 186 290,58 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 15 EXE 1591/2010, o dovolání oprávněné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 15. 6. 2016, č. j. 18 Co 139/2016-166, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :


V záhlaví uvedeným rozhodnutím odvolací soud potvrdil usnesení ze dne 10. 3. 2016, č. j. 15 EXE 1591/2010-115, kterým Obvodní soud pro Prahu 8 zastavil exekuci nařízenou usnesením téhož soudu ze dne 22. 6. 2010, č. j. 15 EXE 1591/2010-17 (výrok I.) s tím, že žádný účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení a že oprávněná je povinna zaplatit soudnímu exekutorovi na nákladech exekuce 6 050 Kč (výrok II. a III.). Odvolací soud taktéž žádnému z účastníků ani soudnímu exekutorovi nepřiznal právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.
Proti usnesení odvolacího soudu podala oprávněná dne 15. 9. 2016 dovolání, které následně prostřednictvím svého právního zástupce podáním ze dne 24. 1. 2017 vzala zpět.
Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. 1. 2013 (dále jen o. s. ř. ), zastavil.
Výrok o nákladech dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 7. února 2017 JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D. předsedkyně senátu