20 Cdo 5737/2016
Datum rozhodnutí: 14.12.2016
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř., § 241 o. s. ř.20 Cdo 5737/2016


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v exekuční věci oprávněné STEBAL Spedition, s. r. o. , se sídlem v Chuderově č. 1, identifikační číslo osoby 25036114, zastoupené Mgr. Davidem Navrátilem, advokátem se sídlem v Plzni, Hluboká č. 1336/55, proti povinnému P. J. , pro 61 591 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 4 EXE 662/2011-44, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Brně pobočky ve Zlíně ze dne 18. srpna 2016, č. j. 59 Co 272/2016-50, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud řízení o dovolání povinného usnesení Krajského soudu v Brně pobočky ve Zlíně ze dne 18. srpna 2016, č. j. 59 Co 272/2016-50, podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. prosince 2013 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) dále jen o. s. ř. zastavil, neboť dovolatel i přes výzvu Okresního soudu v Kroměříži ze dne 7. října 2016, č. j. 4 EXE 662/2011-60, nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 14. prosince 2016

JUDr. Zbyněk Poledna předseda senátu