20 Cdo 5731/2016
Datum rozhodnutí: 18.01.2017
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř., § 241b odst. 2 o. s. ř. ve znění od 01.01.201320 Cdo 5731/2016

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Miroslavou Jirmanovou, Ph.D., v exekuční věci oprávněné ČSOB Leasing, a. s. , se sídlem v Praze 4, Na Pankráci 310/60, identifikační číslo osoby 63998980, zastoupené JUDr. Robertem Mrázikem, advokátem se sídlem v Třebíči, Karlovo nám. 32/36, proti povinnému M. M. , pro 171 204,69 Kč s příslušenstvím, vedené u soudní exekutorky JUDr. Ingrid Švecové, Exekutorský úřad Praha 3, pod sp. zn. 091 EX 09283/09, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 1. 4. 2016, č. j. 17 Co 59/2016-258, takto:

Řízení o dovolání se zastavuje .

Odůvodnění:
Krajský soud v Hradci Králové v záhlaví označeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 4. 1. 2016, č. j. 091 EX 09283/09-235, kterým soudní exekutorka JUDr. Ingrid Švecová, Exekutorský úřad Praha 3, nařídila opakovanou dražbu nemovitých věcí povinného v usnesení přesně specifikovaných.
Povinný napadl usnesení odvolacího soudu dovoláním, které vykazovalo nedostatek bránící pokračování dovolacího řízení (nebylo sepsáno advokátem), přičemž ze spisu nevyplývalo, že by dovolatel měl právnické vzdělání. Usnesením soudní exekutorky ze dne 23. 8. 2016, č. j. 091 EX 09283/09-287, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 13. 10. 2016, č. j. 19 Co 274/2016-295, byla zamítnuta žádost povinného o ustanovení zástupce z řad advokátů pro podání dovolání (rozhodnutí nabylo právní moci 21. 10. 2016).
Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí, a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudní exekutorky nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 věty třetí, § 241b odst. 2 a § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srov. část první čl. II bod 7 zákona č. 404/2012 Sb. a část první čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.), zastavil.
O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. ledna 2017
JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu