20 Cdo 5721/2015
Datum rozhodnutí: 01.02.2016
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.2014, § 241a odst. 2 o. s. ř. ve znění od 01.01.2014, § 241a odst. 3 o. s. ř. ve znění od 01.01.201420 Cdo 5721/2015

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v exekuční věci oprávněné Sberbank CZ, a. s. se sídlem v Praze 4, Na Pankráci č. 1724/129, identifikační číslo osoby 25083325, zastoupené Mgr. Alešem Vymazalem, advokátem se sídlem v Brně, Dřevařská č. 855/12, proti povinným 1) NEMKOR INTERNATIONAL spol. s r. o. se sídlem v Praze 10, Francouzská č. 55/52, identifikační číslo osoby 48036641, zastoupené JUDr. Jaroslavem Ožanou, advokátem se sídlem v Praze 2, Chodská č. 1146/5, 2) JUDr. J. O. , za účasti bývalé manželky 2) povinného I. M. , pro zaplacení 5 670 000 Kč s příslušenstvím, vedené u soudního exekutora Mgr. Jana Krejsty, Exekutorský úřad Brno město, pod sp. zn. 159 EX 00002/15, o dovolání povinných proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 27. srpna 2015, č. j. 16 Co 307/2015-115, takto:

Dovolání 1) a 2) povinného se odmítají.

S t r u č n é o d ů v o d n ě n í (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud České republiky dovolání povinných proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 27. srpna 2015, č. j. 16 Co 307/2015-115, kterým potvrdil usnesení soudního exekutora Mgr. Jana Krejsty, Exekutorský úřad Brno město, ze dne 22. května 2015, č. j. 159 EX 00002/15-082, o stanovení ceny nemovitých věcí, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) dále jen o. s. ř. , odmítl, neboť dovolání nesplňuje obligatorní náležitosti dovolání uvedené v ustanovení § 241a odst. 2 o. s. ř., když především neobsahuje údaj o tom, v čem přesně dovolatelé spatřují splnění předpokladů přípustnosti dovolání, ani vymezení dovolacího důvodu způsobem uvedeným v ustanovení § 241a odst. 3 o. s. ř.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 1. února 2016

JUDr. Zbyněk Poledna
předseda senátu