20 Cdo 571/2017
Datum rozhodnutí: 15.02.2017
Dotčené předpisy: § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb., § 241b odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.20 Cdo 571/2017


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Karlem Svobodou, Ph. D., v exekuční věci oprávněného J. A. , zastoupeného JUDr. Janem Slunečkem, advokátem se sídlem v Lounech, Mírové náměstí č. 48, proti povinnému J. H., pro 1 374 144,10 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 26 EXE 17540/2014, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 29. března 2016, č. j. 14 Co 219/2016-85, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem v záhlaví označeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 12. 1. 2016, č. j. 087 Ex 3142/14-75, kterým exekutorský kandidát Mgr. P. T., pověřený soudní exekutorkou JUDr. Hana Šajnerovou, Exekutorský úřad v Rakovníku, určil výslednou cenu exekucí postižených nemovitých věci povinného.

Povinný napadl usnesení odvolacího soudu dovoláním, které vykazovalo nedostatek bránící pokračování dovolacího řízení (nebylo sepsané advokátem), přičemž ze spisu nevyplývalo, že by dovolatel měl právnické vzdělání. Usnesením ze dne 11. 10. 2016, č. j. 26 EXE 17540/2014-54, Okresní soud v Chomutově vyzval povinného, aby ve lhůtě 15 dnů od doručení odstranil vadu svého dovolání, a to buď zvolením si advokáta, který dovolání, resp. jeho doplnění potvrdí, nebo předložením dokladu prokazujícím dovolatelovo vysokoškolské vzdělání v oboru právo v magisterském studijním programu na vysoké škole v České republice; současně jej poučil, že nebude-li vada odstraněna, soud dovolací řízení zastaví. Usnesení bylo povinnému doručeno dne 13. 10. 2016, povinný však nedostatek povinného zastoupení neodstranil.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí, a protože ke zhojení nedostatku přes řádnou výzvu soudu prvního stupně nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 věty třetí, § 241b odst. 2 a § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014, zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 15. 2. 2017


JUDr. Karel Svoboda, Ph. D.
pověřený člen senátu