20 Cdo 5699/2015
Datum rozhodnutí: 01.02.2016
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř.20 Cdo 5699/2015 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v exekuční věci oprávněné Mgr. J. V. , P., zastoupené JUDr. Jaroslavem Homolkou, advokátem se sídlem v Jihlavě, Palackého č. 5001/1, proti povinnému D. T. , P., zastoupenému JUDr. Miroslavem Pokorným, advokátem se sídlem v Praze 6, Ke Dvoru č. 778/2, pro 18 401,36 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 36 EXE 2558/2012, o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 5. srpna 2015, č. j. 11 Co 222/2015-75, takto:

Dovolací řízení se zastavuje . Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :
Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 5. srpna 2015, č. j. 11 Co 222/2015-75, podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. prosince 2013 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) zastavil, neboť dovolání bylo dovolatelem podáním ze dne 30. listopadu 2015 doplněného podáním ze dne 4. prosince 2015 výslovně vzato v celém rozsahu zpět.
O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 1. února 2016 JUDr. Zbyněk Poledna
předseda senátu