20 Cdo 5670/2016
Datum rozhodnutí: 31.01.2017
Dotčené předpisy: § 241b odst. 3 o. s. ř., § 241a odst. 2 o. s. ř., § 243c odst. 1 o. s. ř.20 Cdo 5670/2016 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Vladimírem Kůrkou v exekuční věci oprávněné České republiky Krajského soudu v Praze , identifikační číslo osoby 00215678, se sídlem náměstí Kinských 234/5, 150 75 Praha 5, proti povinnému Mgr. F. Š. , P., zastoupeného JUDr. Irenou Strakovou, advokátkou, se sídlem Karlovo nám. 287/18, 120 00 Praha 2, o zastavení exekuce pro 16 638 Kč s příslušenstvím vedené u soudního exekutora JUDr. Ivo Luhana, Exekutorský úřad Praha 1, pod sp. zn. 53 EXE 226/2015, o dovolání oprávněné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 22. 7. 2016, č. j. 51 Co 243/2016-151, takto: I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í (stručně dle § 243f odst. 3 o. s. ř.) :
Dovoláním napadeným rozhodnutím Městský soud v Praze potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 26. 5. 2016, č. j. 53 EXE 226/2015-131, kterým byl zamítnut návrh povinného ze dne 28. 9. 2015 na zastavení exekuce, vedené na základě pověření soudního exekutora vydaného Obvodním soudem pro Prahu 5 ze dne 30. 3. 2015, č. j. 53 EXE 226/2015-24. Rozhodnutí odvolacího soudu bylo povinnému doručeno prostřednictvím datové schránky jeho právní zástupkyně dne 29. 8. 2016.
Dne 26. 10. 2016 dovolatel podal prostřednictvím své právní zástupkyně dovolání, které je svým obsahem toliko blanketní, neboť se v něm udává pouze to, že dovolatel podává proti v záhlaví označenému rozhodnutí odvolacího soudu mimořádný opravný prostředek dovolání .
Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 293/2013 Sb. (čl. II. bod 1, a contr. bod 7., čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen o. s. ř. , jestliže směřuje proti usnesení odvolacího soudu vydanému dne 22. 7. 2016.
Podle ustanovení § 241a odst. 2 o. s. ř. musí být v dovolání vedle obecných náležitostí podle § 42 odst. 4 o. s. ř. uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, vymezení důvodu dovolání, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání uvedených v § 237 až 238a o. s. ř., a čeho se dovolatel domáhá (dovolací návrh).
Podle ustanovení § 241b odst. 3 věta první o. s. ř. dovolání, které neobsahuje údaje o tom, v jakém rozsahu se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání nebo které neobsahuje vymezení důvodu dovolání, může být o tyto náležitosti doplněno jen po dobu trvání lhůty k dovolání (podle ustanovení § 240 odst. 1 věty první o. s. ř., to jest do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu).
Podle ustanovení § 243c odst. 1 věta první o. s. ř. dovolání, které trpí vadami, jež nebyly ve lhůtě podle§ 241b odst. 3 o. s. ř. odstraněny a pro něž nelze v dovolacím řízení pokračovat, dovolací soud odmítne.
Lhůta, po kterou mohl dovolatel vady dovolání odstranit, pakliže mu rozhodnutí odvolacího soudu bylo doručeno dne 29. 8. 2016, skončila dne 31. 10. 2016 (§ 57 odst. 2 věta první o. s. ř.).
Tato lhůta je lhůtou propadnou, jejímž marným uplynutím se původně odstranitelné vady dovolání stávají neodstranitelnými; dovolací soud, který k pozdějšímu doplnění dovolání již nemůže přihlížet z úřední povinnosti (v dané věci se ani tak nestalo), tedy musí dovolání nezpůsobilé zahájit dovolací řízení odmítnout (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. 6. 2003, sp. zn. 29 Odo 108/2002, uveřejněné pod číslem 21/2004 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek), neboť pro jeho vady spočívající v absenci obligatorních náležitostí nelze v řízení pokračovat.
Vzhledem k ustanovení § 243f odst. 2 o. s. ř. tak dovolací soud učinil rozhodnutím předsedy senátu, a jen se stručným odůvodněním ve smyslu ustanovení § 243f odst. 3 o. s. ř.
Ostatně dovolání by ani v případě, že by bylo podáním bezvadným, nebylo přípustné, neboť směřuje proti usnesení odvolacího soudu, kterým bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50 000 Kč (srov. § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř. a shora uvedenou výši částky, o které rozhodoval odvolací soud).
O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 31. ledna 2017
JUDr. Vladimír K ů r k a
předseda senátu