20 Cdo 5646/2016
Datum rozhodnutí: 13.12.2016
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř. ve znění do 31.12.201320 Cdo 5646/2016 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v exekuční věci oprávněného Statutárního města Ostrava, se sídlem v Ostravě, Prokešovo náměstí č. 1803/8, identifikační číslo osoby 00845451, zastoupeného JUDr. Oldřichem Benešem, advokátem se sídlem v Ostravě, Mojmírovců č. 805/41, proti povinnému J. S. , O., za účasti vydražitele R. W., Z., pro 43 443 Kč s příslušenstvím, vedené u soudního exekutora Mgr. Jaroslava Kocince LL.M., Exekutorský úřad Frýdek - Místek, pod sp. zn. 142 EX 00294/11, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. března 2016, č. j. 10 Co 1073/2015-468, takto:

Řízení o dovolání povinného se zastavuje. Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :
Nejvyšší soud řízení o povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. března 2016, č. j. 10 Co 1073/2015-468, jímž odvolací soud potvrdil usnesení soudního exekutora Mgr. Jaroslava Kocince LL.M., Exekutorský úřad Frýdek - Místek, ze dne 23. října 2015, č. j. 142 EX 00294/11-452, o udělení příklepu na vydražených nemovitých věcech povinného vydražiteli R. W., Z., podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. prosince 2013 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) dále jen o. s. ř. zastavil, neboť dovolatel i přes výzvu soudního exekutora Mgr. Jaroslava Kocince LL.M., Exekutorský úřad Frýdek - Místek, ze dne 26. července 2016, č. j. 142 EX 00294/11-554, nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).
Povinný sice v podání ze dne 3. května 2016 požádal o ustanovení advokáta pro dovolací řízení, avšak usnesením Okresního soudu v Ostravě ze dne 24. května 2016, č. j. 91 EXE 12526/2011-439, byla žádost povinného o ustanovení zástupce pro řízení o dovolání proti usnesení Krajského soud v Ostravě ze dne 31. března 2016, č. j. 10 Co 1073/2015-468, zamítnuta, přičemž povinný ani na následnou výzvu soudního exekutora Mgr. Jaroslava Kocince LL.M., Exekutorský úřad Frýdek Místek, učiněnou usnesením ze dne 26. července 2016, č. j. 142 EX 00294/11-554, své podání nedoplnil.
O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 13. 12. 2016 JUDr. Zbyněk Poledna předseda senátu