20 Cdo 564/2011
Datum rozhodnutí: 05.04.2011
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.
20 Cdo 564/2011

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněné Raiffeisenbank a. s., se sídlem v Praze 4, Hvězdova 1716/2b, identifikační číslo osoby 492 40 901, zastoupené Mgr. Zbyškem Jarošem, advokátem se sídlem v Praze 4, Zelený pruh 95/97, proti povinné J. K. , pro 105.346,03 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 36 Nc 587/2006, o dovolání povinné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 16. 7. 2007, č. j. 64 Co 252/2007-13, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .
O d ů v o d n ě n í :
Odvolací soud napadeným usnesením odmítl odvolání proti usnesení ze dne 25. 5. 2006, č. j. 36 Nc 587/2006-3, kterým obvodní soud nařídil podle svého platebního rozkazu ze dne 7. 10. 2005, č. j. 52 Ro 1824/2005-19, k vymožení pohledávky oprávněné ve výši 105 346,03 Kč s příslušenstvím exekuci na majetek povinné, jejímž provedením pověřil soudního exekutora Mgr. Martina Svobodu.

Usnesení odvolacího soudu napadla povinná dovoláním, jež vykazovalo nedostatky bránící dalšímu pokračování dovolacího řízení a nebylo ani sepsáno advokátem, přičemž ze spisu nevyplývalo, že by byla povinná právnicky vzdělána. Usnesením ze dne 19. 3. 2008, č. j. 36 Nc 587/2006-17, ve spojení s usnesením ze dne 22. 10. 2008, č. j. 36 Nc 587/2006-20, vyzval obvodní soud povinnou, aby si ve lhůtě 10 dnů zvolila zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podala řádné dovolání; zároveň ji poučil, že nevyhoví-li výzvě, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Usnesení povinná převzala 2. 4. 2008 a 29. 10. 2008, ani poté však vytčený nedostatek neodstranila.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 241 o. s. ř.), a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 o. s. ř. zastavil.

O nákladech dovolacího řízení rozhoduje soudní exekutor (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 5. dubna 2011 JUDr. Miroslava J i r m a n o v á , v. r. předsedkyně senátu