20 Cdo 5629/2016
Datum rozhodnutí: 15.12.2016
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř., § 241b odst. 2 o. s. ř. ve znění od 01.01.201320 Cdo 5629/2016

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Miroslavou Jirmanovou, Ph.D., v exekuční věci oprávněné ArcelorMittal Ostrava a. s., se sídlem v Ostravě, Vratimovská 689, identifikační číslo osoby 45193258, zastoupené Mgr. Karlem Klimešem, advokátem se sídlem v Ostravě, Macharova 302/13, proti povinnému M. Ch. , za účasti vydražitele MEDIATOR International s. r. o., se sídlem v Havířově, Jarošova 853/31, identifikační číslo osoby 29382211, pro 103 715 Kč, vedené u soudní exekutorky Mgr. Zuzany Sobíškové, Exekutorský úřad Praha 6 pod sp. zn. 180 EX 10509/14, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. 10. 2015, č. j. 9 Co 973/2015-48, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.
O d ů v o d n ě n í :


Odvolací soud v záhlaví označeným usnesením potvrdil usnesení ze dne 14. 5. 2015, č. j. 180 EX 10509/14-28, jímž pověřená soudní exekutorka udělila příklep na vydražených nemovitostech vydražiteli MEDIATOR International s. r. o.

Rozhodnutí odvolacího soudu napadl povinný dovoláním.

Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 (srov. část první, čl. II, bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.), dále též jen o. s. ř. .

Dovolání vykazovalo nedostatek bránící pokračování dovolacího řízení (nebylo sepsáno advokátem), přičemž ze spisu nevyplývalo, že by dovolatel měl právnické vzdělání. Přes řádnou výzvu soudní exekutorky ze dne 18. 1. 2016, č. j. 180 EX 10509/14-51, dovolatel nedostatek zastoupení v dovolacím řízení neodstranil, a to ani poté, co soudní exekutorka usnesením ze dne 29. 4. 2016, č. j. 180 EX 10509/14-57 (jež nabylo právní moci dne 17. 8. 2016), zamítla návrh povinného na ustanovení zástupce z řad advokátů. Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 241b odst. 2, § 104 odst. 2 a § 243f odst. 2 o. s. ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. prosince 2016

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph. D.
předsedkyně senátu