20 Cdo 5592/2015
Datum rozhodnutí: 04.01.2016
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013, § 241a o. s. ř. ve znění do 31.12.2013
20 Cdo 5592/2015U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v exekuční věci oprávněné Intrum Justitia Czech, s. r. o. se sídlem v Praze 1, Klimentská č. 1216/46, identifikační číslo osoby 27221971, proti povinnému J. D. , zastoupenému Mgr. Kateřinou Holečkovou, advokátkou se sídlem v Sokolově, U Divadla č. 341, pro 76 385,75 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Sokolově pod sp. zn. 17 Nc 9823/2007, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 26. února 2015, č. j. 15 Co 446/2014-70, takto:

Dovolání povinného se odmítá .

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud České republiky dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 26. února 2015, č. j. 15 Co 446/2014-70, v části, kterou bylo usnesení Okresního soudu v Sokolově ze dne 16. září 2014, č. j. 17 Nc 9823/2007-56, v části výroku ad II., jímž byl zamítnut návrh na zastavení exekuce nařízené původně usnesením Okresního soudu v Sokolově ze dne 11. dubna 2008, č. j. 17 Nc 4943/2008-6, nyní spojeno do spisu ve věci sp. zn. 17 Nc 9823/2007, vedené u soudního exekutora JUDr. Dalimila Miky pod sp. zn. 120 EX 3614/08 potvrzeno, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. prosince 2013 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) dále jen o. s. ř. , odmítl, neboť dovolání nesplňuje obligatorní náležitosti dovolání uvedené v ustanovení § 241a odst. 2 o. s. ř., když především neobsahuje vymezení dovolacího důvodu způsobem uvedeným v ustanovení § 241a odst. 3 o. s. ř. V dovolání je navíc uplatněn jiný dovolací důvod než ten, který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o. s. ř. (podstatou námitek jsou případné vady nalézacího řízení, k nimž však v dovolacím řízení nelze přihlédnout k tomu srov. například usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. května 2000, sp. zn. 20 Cdo 2475/98 apod.). V dovolacím řízení proto nelze pokračovat.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 4. ledna 2016
JUDr. Zbyněk Poledna
předseda senátu