20 Cdo 5572/2016
Datum rozhodnutí: 15.03.2017
Dotčené předpisy: § 15 odst. 5 předpisu č. 120/2001Sb.20 Cdo 5572/2016
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zbyňka Poledny, a soudců JUDr. Vladimíra Kůrky a JUDr. Karla Svobody, Ph.D., v exekuční věci oprávněné Bohemia Faktoring, a.s. se sídlem v Praze 1 Malé Straně, Letenská č. 121/8, identifikační číslo osoby 272542617, zastoupené JUDr. Karlem Goláněm, Ph.D., se sídlem v Praze 1 Malé Straně, Letenská č. 121/8, proti povinnému M. K. , pro 100 011,05 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Sokolově pod sp. zn. 17 Nc 11504/2009, o dovolání oprávněné proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 24. srpna 2016, č. j. 14 Co 250/2016-160, takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 24. srpna 2016, č. j. 14 Co 250/2016-160, se mění tak, že usnesení Okresního soudu v Sokolově ze dne 17. června 2016, č. j. 17 Nc 11504/2009-148, se zrušuje a řízení o návrhu oprávněné na změnu soudního exekutora se zastavuje.
O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Sokolově usnesením ze dne 17. 6. 2016, č. j. 17 Nc 11504/2009-148, zamítl návrh oprávněné, aby Mgr. Marcel Kubis vedl exekuci a JUDr. Lukáš Jícha mu věc postoupil. Při svém rozhodování vycházel ze zjištění, že exekucí pověřený exekutor JUDr. Tomáš Vrána byl ke dni 31. 3. 2016 odvolán a do uvolněného úřadu byl jmenován JUDr. Lukáš Jícha, který proti návrhu oprávněné, aby namísto dosavadního soudního exekutora JUDr. Lukáše Jíchy (Exekutorský úřad Prostějov) převzal exekuci soudní exekutor Mgr. Marcel Kubis (Exekutorský úřad Šumperk), neměl námitek a rovněž Mgr. Marcel Kubis souhlasil s převzetím exekuce. Za těchto okolností dospěl soud prvního stupně k závěru, že není důvodné, aby soud rozhodoval o změně soudního exekutora, neboť je dán souhlas obou exekutorů, jsou naplněny podmínky převzetí exekuce podle § 44b odst. 1 exekučního řádu a návrhu lze proto vyhovět bez rozhodnutí soudu.

Krajský soud v Plzni usnesením ze dne 24. 8. 2016, č. j. 14 Co 250/2016-160, potvrdil usnesení soudu prvního stupně. V souladu se soudem prvního stupně dospěl k závěru, že v projednávané věci nebyl dán důvod pro vydání rozhodnutí o změně soudního exekutora podle § 44b odst. 2 exekučního řádu, když po zániku výkonu exekutorského úřadu JUDr. Tomáše Vrány byl do tohoto exekutorského úřadu ode dne 1. 4. 2016 jmenován nový exekutor JUDr. Lukáš Jícha, oprávněný v souladu s § 15 odst. 5 exekučního řádu pořádal o změnu exekutora a oprávněným navržený exekutor Mgr. Marcel Kubis s převzetím exekuce souhlasil, a mělo tedy dojít k převzetí exekuce podle § 44b odst. 1 exekučního řádu, k němuž není třeba rozhodnutí soudu.

Oprávněná napadla usnesení odvolacího soudu dovoláním. Namítá, že soudy měly povinnost vydat rozhodnutí o změně soudního exekutora na základě žádosti oprávněné ve smyslu § 15 odst. 5 exekučního řádu. Postup pouhého převzetí exekuce bez rozhodnutí soudu ve smyslu § 44b odst. 1 exekučního řádu není dle oprávněné možný, neboť by přinesl nejistotu jak v otázce způsobu stanovení nákladů řízení dosavadního soudního exekutora, tak v otázce oprávnění navrhovaného soudního exekutora vést exekuci a okamžiku jeho pověření . Oprávněná navrhla, aby dovolací soud unesení odvolacího soudu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a občanského soudního řádu) věc projednal podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) - dále jen o. s. ř. . Po zjištění, že dovolání proti pravomocnému usnesení odvolacího soudu bylo podáno oprávněnou osobou (účastníkem řízení) ve lhůtě uvedené v ustanovení § 240 odst. 1 o. s. ř., a že jde o rozhodnutí, proti kterému je dovolání přípustné podle ustanovení § 237 o. s. ř., neboť napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky aplikace ustanovení § 15 odst. 5 exekučního řádu, tedy otázky jaký postup soudu se pojí s podáním oprávněné na změnu soudního exekutora podle ustanovení § 15 odst. 5 věta druhá exekučního řádu, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu, přezkoumal napadené usnesení ve smyslu § 242 o. s. ř. bez nařízení jednání (§ 243a odst. 1 věta první o. s. ř.) a dospěl k závěru, že dovolání oprávněné je opodstatněné.

Projednávanou věc je třeba i v současné době posuzovat vzhledem k tomu, že řízení bylo zahájeno dne 23. 9. 2009 - podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění účinném do 31. 12. 2012 (k tomu srov. Článek IV bod 1 zákona č. 396/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony) - dále též jen ex. ř. .

Podle ustanovení § 15 odst. l písm. h) ex. ř. výkon exekutorského úřadu zaniká uplynutím 6 kalendářních měsíců následujících po měsíci, v němž byla ministerstvu doručena žádost exekutora o ukončení výkonu exekutorského úřadu.

Podle ustanovení § 15 odst. 5 ex. ř. exekutor jmenovaný do exekutorského úřadu, jehož výkon zanikl, převezme spisy tohoto exekutorského úřadu a provádí dále exekuční i další činnost. Účastníky exekučního řízení o tom informuje a oprávněného poučí, že může požádat o změnu exekutora. Exekutor, jemuž zanikl výkon exekutorského úřadu, zajistí předání spisů, plnění vymožených v exekuci, zajištěných věcí, exekutorských úschov a registrů nově jmenovanému exekutorovi a předání razítek, průkazů a pečetidel podle § 103 odst. 1.

Nejvyšší soud již v usnesení ze dne 15. 2. 2017, sp. zn. 20 Cdo 4390/2016, uzavřel, že v případě zániku výkonu exekutorského úřadu z důvodu uvedeného v § 15 odst. 1 písm. h) ex. ř., exekutor jmenovaný do exekutorského úřadu, jehož výkon zanikl, převezme spisy tohoto exekutorského úřadu a oprávněného poučí, že může požádat o změnu exekutora. V takovém případě je dán ze zákona důvod pro změnu exekutora; důvody vedoucí oprávněného k požadované změně soud nezkoumá. Soud musí (s jedinou výhradou, a to že osoba označená v návrhu není oprávněná k výkonu exekuční činnosti) takovému návrhu vždy vyhovět. Soud tak učiní formou prostého pověření (srovnej obdobný postup upravený v § 43a odst. 4 ex. ř.), jímž zprostí prováděním exekuce nově jmenovaného exekutora do uvolněného úřadu a zároveň pověří oprávněným navrženého exekutora dalším prováděním exekuce. Souhlas dotčených exekutorů takový postup nepředpokládá. Je to výrazem toho, že volbu nového exekutora oprávněným zákon neumožňuje jakkoliv ovlivnit. Pověření není rozhodnutím, nedoručuje se účastníkům, nýbrž jen dotčeným exekutorům, když i zde platí obdobný postup podle ustanovení § 43a odst. 4 ex. ř. Naroveň tomuto postupu stojí protokol o převzetí exekuce, který je výsledkem jednání obou dotčených exekutorů, bez ingerence soudu (§ 44b odst. 1 ex. ř.). Považoval-li tedy soud prvního stupně podání oprávněné ze dne 4. 4. 2016 za relevantní návrh na zahájení řízení o změně exekutora a o návrhu věcně rozhodl (byť zamítavým výrokem), nebyl jeho úsudek a ani procesní výsledek rozhodnutí správný. Tak jak bylo uvedeno shora, s vyřízením podání oprávněné, jímž se domáhala v důsledku zákonem předpokládané a následně realizované nové volby exekutora v průběhu již prováděné exekuce, se žádné soudní řízení nespojuje. Jediným adekvátním postupem bylo řízení o tomto návrhu zastavit (§ 104 odst. 1 věta prvá o. s. ř.) pro neexistenci procesních podmínek (řízení) k jeho projednání (§ 103 o. s. ř.).

Vzhledem k tomu, že usnesení odvolacího soudu není správné, neboť spočívá na chybném řešení stěžejní právní otázky, spojené i s nesprávným rozhodnutím, a protože na základě dosavadního výsledku řízení je možné o věci rozhodnout, Nejvyšší soudu napadené usnesení odvolacího soudu podle § 243d písm. b) o. s. ř. změnil tak, že usnesení Okresního soudu v Sokolově ze dne 17. 6. 2016, č. j. 17 Nc 11504/2009-148, zrušil a řízení o návrhu oprávněné na záměnu exekutorů zastavil [§ 104 odst. 1, § 221 odst. 1 písm. c) věta před středníkem a § 243b o. s. ř.].

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. ex. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 15. 3. 2017
JUDr. Zbyněk Poledna
předseda senátu