20 Cdo 5494/2016
Datum rozhodnutí: 02.01.2017
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř., § 238 odst. 1 písm. e) o. s. ř. ve znění od 01.01.2014, § 229 odst. 4 o. s. ř., § 243b o. s. ř., § 104 odst. 1 o. s. ř.20 Cdo 5494/2016 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zbyňka Poledny a soudkyň JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Ivany Kudrnové v exekuční věci oprávněné Union Trading Ostrava s. r. o. , se sídlem v Ostravě, Gorkého č. 3037/2, identifikační číslo osoby 25121600, proti povinné VOKD Development, a. s. , se sídlem v Ostravě, 28. října č. 205/45, identifikační číslo osoby 26841274, pro 4 240 287,79 Kč s příslušenstvím, vedené u soudního exekutora JUDr. Vlastimila Porostlého, Exekutorský úřad Ostrava, pod sp. zn. 069 Ex 2361/14, o dovolání dovolatelky 1) SILVER INVEST a. s. , se sídlem v Ostravě, Tyršova č. 885/24, identifikační číslo osoby 27818942, a dovolatelky 2) STROMBOLI s. r. o. , se sídlem v Praze 2, Malá Štěpánská č. 2032/6, identifikační číslo osoby 27845605, zastoupené Mgr. Tomášem Gureckým, advokátem se sídlem v Ostravě, Josefa Skupy č. 1639/21, proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 19. srpna 2016, č. j. 10 Co 307/2016-172, a o dovolání dovolatelky 2) proti usnesení soudního exekutora JUDr. Vlastimila Porostlého, Exekutorský úřad Ostrava, ze dne 23. února 2016, č. j. 069 Ex 2361/14-151, takto:

I. Dovolání dovolatelky 1) a dovolání dovolatelky 2) proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 19. srpna 2016, č. j. 10 Co 307/2016-172, se odmítají .
II. Řízení o dovolání dovolatelky 2) proti usnesení soudního exekutora JUDr. Vlastimila Porostlého, Exekutorský úřad Ostrava, ze dne 23. února 2016, č. j. 069 Ex 2361/14- 151, se zastavuje . Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :
Nejvyšší soud dovolání dovolatelky 1) a dovolání dovolatelky 2) proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 19. srpna 2016, č. j. 10 Co 307/2016-172, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. ledna 2014 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) dále jen o. s. ř. , odmítl, aniž zkoumal splnění podmínky povinného zastoupení dovolatelky 1) v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.), protože směřují proti usnesení odvolacího soudu, proti kterému je přípustná žaloba pro zmatečnost podle ustanovení § 229 odst. 4 o. s. ř., a dovolání tak není přípustné [§ 238 odst. 1 písm. e) o. s. ř.].
Dovolatelka 2) napadla dovoláním výslovně také usnesení soudního exekutora JUDr. Vlastimila Porostlého, Exekutorský úřad Ostrava, ze dne 23. února 2016, č. j. 069 Ex 2361/14-151. Dovolání je ve smyslu ustanovení § 236 odst. 1 o. s. ř. mimořádným opravným prostředkem, kterým lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Z uvedeného vyplývá, že dovoláním rozhodnutí soudu prvního stupně (v tomto případě soudního exekutora) úspěšně napadnout nelze. Opravným prostředkem pro přezkoumání rozhodnutí soudu prvního stupně je podle ustanovení § 201 o. s. ř. odvolání, pokud to zákon nevylučuje. Není-li tak k možnému přezkoumání takového rozhodnutí vyhrazeno dovolání, občanský soudní řád proto ani neupravuje funkční příslušnost určitého soudu k projednání dovolání, je-li přesto proti takovému rozhodnutí podáno. Jelikož nedostatek funkční příslušnosti představuje neodstranitelný nedostatek podmínky řízení, Nejvyšší soud řízení o dovolání proti rozhodnutí soudního exekutora podle ustanovení § 243b a § 104 odst. 1 o. s. ř. zastavil (srov. například usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. září 2003, sp. zn. 29 Odo 265/2003, uveřejněné pod č. 47/2006 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).
O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 2. 1. 2017 JUDr. Zbyněk Poledna předseda senátu