20 Cdo 5484/2016
Datum rozhodnutí: 11.01.2017
Dotčené předpisy: § 104 odst. 2 o. s. ř., § 241b odst. 2 o. s. ř.20 Cdo 5484/2016


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Ivanou Kudrnovou v exekuční věci oprávněné BNP Paribas Personal Finance SA , se sídlem v Paříži, Boulevard Haussmann č. 1, Francie, zapsaná v obchodním rejstříku v Paříži pod č. 542 097 902, jednající v České republice prostřednictvím BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpný závod, se sídlem v Praze 5, Karla Engliše č. 3208/5 (dříve CETELEM ČR, a. s.), zastoupené Mgr. Michaelou Fuchsovou, advokátkou se sídlem v Praze 5, Karla Engliše č. 5/3208, proti povinným 1) J. H. , a 2) L. H. , pro 255 763 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Liberci sp. zn. 74 EXE 4823/2014, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem pobočka v Liberci ze dne 12. 4. 2016, č. j. 29 Co 26/2016-46, takto:

Řízení o dovolání povinného se zastavuje .

Odůvodnění (stručné dle §243f odst. 3 o. s. ř.):

Krajský soud v v Ústí nad Labem pobočka v Liberci potvrdil napadeným rozhodnutím usnesení Okresního soudu v Liberci ze dne 14. 12. 2015, č. j. 74 EXE 4823/2014-22, jímž soud prvého stupně zamítl návrh povinného 2) na úplné zastavení exekuce.

Povinný 2), aniž by byl zastoupen advokátem, napadl rozhodnutí odvolacího soudu dovoláním. Usnesením Okresního soudu v Liberci ze dne 6. 10. 2016 č. j. 74 EXE 4823/2014-69 byl vyzván, aby si ve lhůtě 15 dnů od doručení usnesení zvolil pro podání dovolání v této věci zástupcem advokáta. Výzva mu byla doručena náhradním způsobem dne 10. 10. 2016, povinný 2) si zástupce však do současnosti nezvolil.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí, a protože ke zhojení tohoto nedostatku i přes výzvu soudu prvého stupně nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání zastavil podle ustanovení § 104 odst. 2 věty třetí, § 241b odst. 2 a § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 (srov. článek II, bod 1. přechodných ustanovení zákona č. 139/2015 a článek II., bod 1. přechodných ustanovení zákona č. 164/2015).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 11. ledna 2017

JUDr. Ivana Kudrnová
pověřený člen senátu