20 Cdo 5472/2016
Datum rozhodnutí: 28.11.2016
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř., § 241b odst. 2 o. s. ř. ve znění od 01.01.201320 Cdo 5472/2016 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Miroslavou Jirmanovou, Ph.D., v exekuční věci oprávněného Mgr. M. H. , O., proti povinnému M. V. , F.-M., pro 42 608 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 28 EXE 3457/2012, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. 5. 2016, č. j. 9 Co 480/2016-139, takto:

Řízení o dovolání se zastavuje .
Odůvodnění:
Krajský soud v Ostravě v záhlaví označeným rozhodnutím potvrdil v odvoláním napadené části (v odstavci II. výroku) usnesení ze dne 23. 3. 2016, č. j. 28 EXE 3457/2012-129, kterým Okresní soud ve Frýdku-Místku povinnému přiznal osvobození do soudních poplatků (výrok I.) a zamítl žádost povinného o ustanovení zástupce z řad advokátů (výrok II.).
Povinný napadl usnesení odvolacího soudu dovoláním, které vykazovalo nedostatek bránící pokračování dovolacího řízení (nebylo sepsáno advokátem), přičemž ze spisu nevyplývalo, že by dovolatel měl právnické vzdělání. Usnesením ze dne 24. 10. 2016, č. j. 28 EXE 3457/2012-150, Okresní soud ve Frýdku-Místku vyzval povinného, aby si ve lhůtě 15 dní od doručení zvolil zástupcem pro dovolací řízení advokáta a předložil plnou moc zvoleného advokáta, který se současně ztotožní s již podaným dovoláním, případně ho nahradí vlastním podáním. Výzva byla povinnému doručena dne 3. 11. 2016, dovolatel však nedostatek povinného zastoupení neodstranil, ani nepožádal o ustanovení advokáta pro dovolací řízení, přestože byl o této možnosti soudem prvního stupně poučen.
Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí, a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu prvního stupně nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 věty třetí, § 241b odst. 2 a § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, zastavil.
O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 28. listopadu 2016
JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu