20 Cdo 547/2010
Datum rozhodnutí: 16.03.2010
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř.
20 Cdo 547/2010

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Miroslavy Jirmanové ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova, a. s. , se sídlem v Mostě, tř. Budovatelů 1395/23, zastoupeného JUDr. Petrem Fuxem, advokátem se sídlem v Mostě, Budovatelů 2957, proti povinnému P. B. ,zastoupenému Mgr. Janem Paparegou, advokátem se sídlem v Mostě, tř. Budovatelů 2830, pro 1.012,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 28 E 1264/2007, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 28. dubna 2009, č. j. 14 Co 239/2009 - 17, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Shora označeným usnesením krajský soud potvrdil usnesení ze dne 25. 1. 2008, č. j. 28 E 1264/2007 - 4, jímž okresní soud nařídil podle vykonatelného rozsudku téhož soudu ze dne 31. 8. 2004, č. j. 9 C 296/2004 - 13, který nabyl právní moci dne 23. 9. 2004, k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 1.012,- Kč a pro náklady předcházejícího řízení ve výši 6.133,50 Kč výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí povinného s tím, že nařízení výkonu rozhodnutí se vztahuje na vymožení pohledávky oprávněného a nákladů předcházejícího řízení, náhrady nákladů výkonu rozhodnutí, jakož i dalších nákladů, které budou oprávněnému v průběhu tohoto výkonu rozhodnutí proti povinnému přiznány, a kterým okresní soud uložil povinnému zaplatit oprávněnému na náhradě nákladů výkonu rozhodnutí 4.584,- Kč; a současně rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Usnesení soudů obou stupňů napadl povinný dovoláním, které vzal podáním ze dne 2. 2. 2010, doručeným téhož dne soudu prvního stupně, výslovně zpět.

Vzhledem k tomuto procesnímu úkonu dovolatele Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) podle § 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. dovolací řízení zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 věty první a § 146 odst. 1 písm. c) o. s. ř., když oprávněné v tomto řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek. V Brně dne 16. března 2010

JUDr. Olga Puškinová,v.r. předsedkyně senátu