20 Cdo 5449/2007
Datum rozhodnutí: 12.03.2009
Dotčené předpisy:

20 Cdo 5449/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Pavla Krbka ve věci výkonu rozhodnutí oprávněných a) nezletilé M. R., a b) nezletilé D. R., zastoupených matkou, proti povinnému Bc. V. R., pro 1.856,- Kč, přikázáním pohledávky z účtu povinného, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 64 E 725/2006, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 31. 7. 2007, č. j. 15 Co 179/2007-72, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Shora označeným rozhodnutím krajský soud změnil usnesení městského soudu ze dne 4. 4. 2007, č. j. 64 E 725/2006-46 (jímž soud prvního stupně zastavil výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu povinného podle § 268 odst. 1 písm. g/ zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů /dále jen o. s. ř. / ) tak, že návrh povinného na zastavení výkonu rozhodnutí zamítl a nepřiznal žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.


Rozhodnutí odvolacího soudu napadl povinný dovoláním, jež vykazovalo nedostatky bránící dalšímu pokračování dovolacího řízení a nebylo ani sepsáno advokátem, přičemž ze spisu nevyplývalo, že by povinný byl právnicky vzdělán. Proto jej soud usnesením ze dne 22. 10. 2007, doručeným mu dne 14. 11. 2007, vyzval, aby si ve lhůtě 15 dnů od doručení usnesení zvolil zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání; zároveň jej poučil, že dovolání musí být advokátem sepsáno a že nevyhoví-li výzvě, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Dovolatel přesto vytčený nedostatek neodstranil a svým podáním ze dne 22. 11. 2007 pouze soudu sdělil, že nemá, co by k věci doplnil.


Z ustanovení § 241 odst. 1, 2 písm. a), odst. 4 o. s. ř. plyne, že dovolatel (fyzická osoba), nemá-li právnické vzdělání, musí být zastoupen advokátem (příp. notářem), jenž musí dovolání také sepsat. Zvolí-li si advokáta až poté, co sám podal dovolání, je ke splnění podmínky dovolatelova zastoupení nezbytné, aby zmocněnec (advokát) jím dříve učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním, popř. sdělil soudu, že se s již učiněným podáním ztotožňuje. Protože podmínka povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení (k jejímuž splnění je třeba i sepisu dovolání advokátem, viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 5. 1999, sp. zn. 26 Cdo 1121/99, uveřejněné v Soudní judikatuře č. 6, ročník 2000 pod č. 64) je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 241 odst. 1 o. s. ř.), a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 o. s. ř. zastavil.


Povinný z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, oprávněným však v tomto stádiu řízení podle obsahu spisu žádné náklady nevznikly; tomu odpovídá výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádný z účastníků právo (§ 243b odst. 5, věta první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2, věta první, o. s. ř.).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 12. března 2009

JUDr. Miroslava Jirmanová, v. r.


předsedkyně senátu