20 Cdo 5446/2008
Datum rozhodnutí: 14.04.2009
Dotčené předpisy:

20 Cdo 5446/2008


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Pavla Krbka v exekuční věci oprávněného PhDr. R. P. KM S., zastoupeného advokátem, proti povinnému Ing. T. V., pro 30 720,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 49 Nc 1136/2007, o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 20. 8. 2008, č. j. 54 Co 271/2008-13, takto:


Dovolací řízení se zastavuje.


Odůvodnění:


Shora označeným rozhodnutím Městský soud v Praze odmítl podle § 44 odst. 10 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 120/2001 Sb. ), usnesení ze dne 19. 11. 2007, č. j. 49 Nc 1136/2007-5, jímž obvodní soud podle vykonatelného rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 21. 7. 2006, č. j. 23 Sm 201/2006-6, nařídil exekuci a jejím provedením pověřil JUDr. I. Š., soudní exekutorku.


Rozhodnutí odvolacího soudu napadl povinný dovoláním, jež vykazovalo nedostatky bránící dalšímu pokračování dovolacího řízení a nebylo ani sepsáno advokátem, přičemž ze spisu nevyplývalo, že by povinný byl právnicky vzdělán. Proto jej soud usnesením ze dne 19. 11. 2008, doručeným mu uložením dne 27. 11. 2008, vyzval, aby si ve stanovené lhůtě zvolil zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání; zároveň jej poučil, že dovolání musí být advokátem sepsáno a že nevyhoví-li výzvě, Nejvyšší soud dovolací řízení odmítne (správně zastaví). Dovolatel na výzvu soudu nereagoval a vytčený nedostatek neodstranil.


Z ustanovení § 241 odst. 1, 2 písm. a), odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ), plyne, že dovolatel (fyzická osoba), nemá-li právnické vzdělání, musí být zastoupen advokátem (příp. notářem), jenž musí dovolání také sepsat. Zvolí-li si advokáta až poté, co sám podal dovolání, je ke splnění podmínky dovolatelova zastoupení nezbytné, aby zmocněnec (advokát) jím dříve učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním, popř. sdělil soudu, že se s již učiněným podáním ztotožňuje. Protože podmínka povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení (k jejímuž splnění je třeba i sepisu dovolání advokátem, viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 5. 1999, sp. zn. 26 Cdo 1121/99, uveřejněné v Soudní judikatuře č. 6, ročník 2000 pod č. 64) je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 241 odst. 1 o. s. ř.), a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 o. s. ř. zastavil.


O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb.).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 14. dubna 2009

JUDr. Miroslava Jirmanová, v. r.


předsedkyně senátu