20 Cdo 5445/2007
Datum rozhodnutí: 07.02.2008
Dotčené předpisy:

20 Cdo 5445/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Antonína Draštíka a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněného m. K., proti povinnému J. Z., zastoupenému advokátkou, vyklizením bytu, vedené u Okresního soudu v Hodoníně pod sp. zn. 1 Nc 2007/2005, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 15. března 2007, č. j. 12 Co 134/2007-37, takto:


Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :


Povinný podal dovolání proti v záhlaví citovanému usnesení, kterým krajský soud odmítl jeho odvolání proti usnesení ze dne 17. února 2006, č. j. 1 Nc 2007/2005-15, kterým okresní soud nařídil podle rozsudku tohoto soudu ze dne 22. září 2003, sp. zn. 5 C 582/2003, ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v Brně ze dne 30. března 2005, sp. zn. 19 Co 415/2003, exekuci vyklizením nemovitosti povinného a všech, kdo s ním bydlí bytu č. ., třetí kategorie, o velikosti 1+0, nacházející se ve druhém nadzemním podlaží domu č. p. . v K., ulice H., a dále pro náklady exekuce, které budou v průběhu řízení stanoveny, exekuci na majetek povinného, jejímž provedením pověřil Mgr. K. B., soudního exekutora.


Podáním datovaným dnem 16. října 2007 vzal povinný dovolání v plném rozsahu zpět.


Nejvyšší soud v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatele dovolací řízení podle § 243b odst. 5, věty druhé, zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, zastavil.


O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 7. února 2008


JUDr. Antonín Draštík, v. r.


předseda senátu