20 Cdo 5439/2008
Datum rozhodnutí: 14.04.2009
Dotčené předpisy:

20 Cdo 5439/2008


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Pavla Krbka ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné M. G., proti povinnému B. T., pro 36 260,- Kč s příslušenstvím, srážkami z důchodu, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 50 E 658/2007, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 21. 12. 2007, č. j. 66 Co 1135/2007-16, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Odůvodnění:


Shora označeným rozhodnutím krajský soud potvrdil usnesení ze dne 26. 9. 2007, č. j. 50 E 568/2007-10, jímž okresní soud podle svého usnesení ze dne 28. 3. 2007, č. j. 25 C 136/2004-157, nařídil výkon rozhodnutí srážkami z příjmu povinného.


Rozhodnutí odvolacího soudu napadl povinný dovoláním, jež vykazovalo nedostatky bránící dalšímu pokračování dovolacího řízení a nebylo ani sepsáno advokátem, přičemž ze spisu nevyplývalo, že by povinný byl právnicky vzdělán. Proto jej soud usnesením ze dne 13. 3. 2008, doručeným mu dne 22. 9. 2008, vyzval, aby si ve lhůtě sedmi dnů od doručení usnesení zvolil zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání; zároveň jej poučil, že dovolání musí být advokátem sepsáno a že nevyhoví-li výzvě, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Dovolatel vytčený nedostatek neodstranil, a to ani poté, co jeho žádost o ustanovení zástupce z řad advokátů byla pravomocně zamítnuta usnesením Okresního soudu v Ostravě ze dne 31. 3. 2008, č.j. 50 E 658/2007-34, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. 8. 2008, č.j. 66 Co 547/2008-44. Požadavek povinného zastoupení tedy nebyl naplněn.


Z ustanovení § 241 odst. 1, 2 písm. a), odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ), plyne, že dovolatel (fyzická osoba), nemá-li právnické vzdělání, musí být zastoupen advokátem (příp. notářem), jenž musí dovolání také sepsat. Zvolí-li si advokáta až poté, co sám podal dovolání, je ke splnění podmínky dovolatelova zastoupení nezbytné, aby zmocněnec (advokát) jím dříve učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním, popř. sdělil soudu, že se s již učiněným podáním ztotožňuje. Protože podmínka povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení (k jejímuž splnění je třeba i sepisu dovolání advokátem, viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 5. 1999, sp. zn. 26 Cdo 1121/99, uveřejněné v Soudní judikatuře č. 6, ročník 2000 pod č. 64) je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 241 odst. 1 o. s. ř.), a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu včas nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 o. s. ř. zastavil.


Povinný z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, oprávněné však v tomto stádiu řízení podle obsahu spisu žádné náklady nevznikly; tomu odpovídá výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádný z účastníků právo (§ 243b odst. 5, věta první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2, věta první, o. s. ř.).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 14. dubna 2009

JUDr. Miroslava Jirmanová, v. r.


předsedkyně senátu