20 Cdo 5428/2016
Datum rozhodnutí: 07.12.2016
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř. ve znění do 30.12.201320 Cdo 5428/2016

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zbyňka Poledny a soudců JUDr. Ivany Kudrnové a JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., v exekuční věci oprávněné České republiky Krajského soudu v Ostravě , se sídlem v Ostravě Moravské Ostravě, Havlíčkovo nábřeží č. 34, identifikační číslo osoby 002 15 732, proti povinnému Bc. L. R. , pro 1 663 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Frýdku - Místku sp. zn. 29 EXE 6449/2013, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 19. 12. 2014, č. j. 66 Co 770/2014-83, takto:

Dovolání se odmítá .
S t r u č n é o d ů v o d n ě n í (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě, není přípustné podle § 238 odst. 1 písm. d) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013, dále jen o. s. ř. (srov. čl. II. bod 2 přechodných ustanovení zákona č. 293/2013 Sb.), neboť napadeným výrokem bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50 000 Kč (plnění představuje vymáhaná pohledávka oprávněného ve výši 1 663 Kč příslušenstvím, k jejímuž příslušenství se při zkoumání přípustnosti dovolání nepřihlíží viz § 238 odst. 1 písm. d/ věta za středníkem o. s. ř.); za této situace se dovolací soud nezabýval (ne)splněním podmínky povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení (srov. § 241b odst. 2 větu za středníkem ve spojení s § 241 o. s. ř.).

Nejvyšší soud proto dovolání povinného podle § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bude rozhodováno ve zvláštním režimu (viz § 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 7. prosince 2016

JUDr. Zbyněk Poledna
předseda senátu