20 Cdo 5410/2015
Datum rozhodnutí: 01.02.2016
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř., § 107a o. s. ř., § 243c odst. 1 o. s. ř.20 Cdo 5410/2015

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zbyňka Poledny a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Aleše Zezuly v exekuční věci oprávněného M. N. , proti povinnému M. B. , zastoupenému JUDr. Jitkou Příborskou, advokátkou se sídlem v Plzni, Habrmannova č. 23, pro 448 758 Kč s příslušenstvím, vedené u soudní exekutorky JUDr. Dagmar Kuželové, Exekutorský úřad Praha 4, pod sp. zn. 046 EX 336/03, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 10. března 2015, sp. zn. 18 Co 119/2015, takto:

Dovolání se odmítá .

S t r u č n é o d ů v o d n ě n í (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 10. března 2015, sp. zn. 18 Co 119/2015, není přípustné podle ustanovení § 237 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. prosince 2013 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) dále jen o. s. ř. , neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu [otázkou, zda tvrzené právo (povinnost), které mělo být převedeno nebo které mělo přejít na jiného, tu je, nebo zda na základě právní skutečnosti oprávněným doložené na jiného opravdu přešlo nebo bylo převedeno, se soud v rozhodnutí o návrhu podle ustanovení § 107a o. s. ř. nezabývá, k tomu srov. například usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. června 2003, sp. zn. 21 Cdo 306/2003, uveřejněné pod číslem 31/2004 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. prosince 2010, sp. zn. 20 Cdo 316/2009; tuto otázku, stejně jako další námitky povinného soud zkoumá až ve stádiu řízení o zastavení exekuce] a není důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak. Nejvyšší soud České republiky proto dovolání povinného podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. ex. řádu).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 1. února 2016

JUDr. Zbyněk Poledna
předseda senátu