20 Cdo 5401/2016
Datum rozhodnutí: 22.11.2016
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř. ve znění od 01.01.201420 Cdo 5401/2016 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v exekuční věci oprávněné Komerční banky, a. s ., se sídlem v Praze 1, Na Příkopě č. 969/33, identifikační číslo osoby 45317054, zastoupené JUDr. Petrem Balcarem, advokátem se sídlem v Praze 1, Revoluční č. 763/15, proti povinným: 1) ELEKTRA - centrum s. r. o. v likvidaci , se sídlem v Mostě, Slovenského národního povstání č. 2606/46, identifikační číslo osoby 61535265, a 2) J. J. , K., za účasti manžela 2) povinné J. J. , K., pro 124 934 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Chomutově, pod sp. zn. 10 EXE 11655/2010, o dovolání manžela 2) povinné proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 3. května 2016, č. j. 12 Co 826/2015-65, takto:
Řízení o dovolání manžela 2) povinné se zastavuje.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :
Nejvyšší soud řízení o dovolání manžela 2) povinné proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 3. května 2016, č. j. 12 Co 826/2015-65, kterým potvrdil usnesení Okresního soudu Chomutově ze dne 8. července 2015, č. j. 10 EXE 11655/2010-41, o zamítnutí návrhu 2) povinné ze dne 26. srpna 2013 na částečné zastavení exekuce prodejem nemovité věci na základě exekučního příkazu soudní exekutorky JUDr. Ingrid Švecové ze dne 2. prosince 2010, č. j. 091 EXE 10082/10-010, podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. ledna 2014 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) dále jen o. s. ř. zastavil, neboť dovolatel i přes výzvu Okresního soudu Chomutově ze dne 11. října 2016, č. j. 10 EXE 11655/2010-81, nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).
O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. 11. 2016 JUDr. Zbyněk Poledna předseda senátu