20 Cdo 539/2017
Datum rozhodnutí: 04.04.2017
Dotčené předpisy: § 104 odst. 2 o. s. ř.20 Cdo 539/2017 U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Ivanou Kudrnovou v exekuční věci oprávněné ČEZ Prodej, s. r. o., se sídlem v Praze 4, Duhová č. 1/425, identifikační číslo osoby 272 32 433, zastoupené Mgr. Jaroslav Trkovský, advokátem se sídlem v Lounech, náměstí Míru č. 124, proti povinné A. H., S., pro 65 230,38 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Jičíně pod sp. zn. 16 EXE 448/2010, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 18. 12. 2015, č. j. 24 Co 444/2015-388, takto:

I. Řízení o dovolání povinné se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :
Krajský soud v Hradci Králové usnesením ze dne 18. 12. 2015, č. j. 24 Co 444/2015-388, potvrdil usnesení ze dne 5. 3. 2015, č. j. 16 EXE 448/2010-303, kterým Okresní soud v Jičíně odmítl podání povinné ze dne 6. 12. 2012, doručené okresnímu soudu dne 10. 12. 2012, pro vady, když povinná i přes výzvu soudu k odstranění vad podání, konkrétně nespecifikovala místně a věcně příslušný soud k projednání žaloby pro zmatečnost a žaloby na obnovu řízení. Žádnému z účastníků nebylo nepřiznáno právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.
Usnesení odvolacího soudu napadla povinná dovoláním a požádala o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení. Její žádost Okresní soud v Jičíně usnesením ze dne 10. 3. 2015, č. j. 16 EXE 448/2010-353, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 18. 12. 2015, č. j. 24 Co 445/2015-391, zamítl.
Nejvyšší soud nejprve posoudil, zda jsou u žalobkyně splněny předpoklady pro ustanovení advokáta pro řízení o dovolání (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 8. 4. 2015, sen. zn. 31 NSCR 9/2015, uveřejněné pod číslem 78/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek) a dospěl ve svém rozhodnutí ze dne 4. 4. 2017, č. j. 20 Cdo 537/2017-455, k závěru, že nikoli.
Nadále zůstává nesplněna podmínka povinného zastoupení dovolatelky v dovolacím řízení, jejíž nedostatek brání kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí. Dovolání nebylo sepsáno advokátem, přitom ze spisu nevyplývá, že by žalobkyně sama měla právnické vzdělání, Nejvyšší soud žalobkyni zástupce pro dovolací řízení rovněž neustanovil a ke zhojení tohoto nedostatku nedošlo ani přes řádnou výzvu soudu (usnesení Nejvyššího soudu ze dne 8. 3. 2017, č. j. 20 Cdo 539/2017-443), když podáním došlým dovolacímu soud dne 29. 3. 2017 povinná vytčenou vadu neodstranila. Nejvyšší soud tedy dovolací řízení podle § 104 odst. 2 věty třetí, § 241b odst. 2 a § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 (srov. článek II, bod 1. přechodných ustanovení zákona č. 139/2015 a článek II., bod 1. přechodných ustanovení zákona č. 164/2015 Sb.) dále též jen o. s. ř. , zastavil.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 4. dubna 2017 JUDr. Ivana Kudrnová
pověřený člen senátu