20 Cdo 537/2017
Datum rozhodnutí: 04.04.2017
Dotčené předpisy: § 104 odst. 2 o. s. ř.20 Cdo 537/2017-455 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Ivanou Kudrnovou v exekuční věci oprávněné ČEZ Prodej, s. r. o., se sídlem v Praze 4, Duhová č. 1/425, identifikační číslo osoby 272 32 433, zastoupené Mgr. Jaroslavem Trkovským, advokátem se sídlem v Lounech, náměstí Míru č. 124, proti povinné A. H. , S., pro 65 230,38 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Jičíně pod sp. zn. 16 EXE 448/2010, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 31. 5. 2013, č. j. 21 Co 136/2013-184, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. O d ů v o d n ě n í :
Krajský soud v v Hradci Králové ze dne 31. 5. 2013, č. j. 21 Co 136/2013-184, potvrdil usnesení ze dne 24. 1. 2013, č. j. 16 EXE 448/2010-145, jímž Okresní soud v Jičíně nepřiznal povinné osvobození od soudního poplatku z návrhu na obnovu řízení a pro zmatečnost a zamítl žádost povinné o ustanovení zástupce pro řízení o žalobě na obnovu řízení a pro zmatečnost, kterou povinná podala v tomto exekučním řízení podáním ze dne 6. 12. 2012 a ze dne 10. 12. 2012 do usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 15. 8. 2012, č. j. 25 Cdo 354/2012-111, a ze dne 2. 11. 2012, č. j. 25 Cdo 354/2012-48. Soudy uzavřely, že povinná se domáhá ustanovení právního zástupce pro řízení o obnovu řízení a zmatečnost, přičemž v exekučním řízení nelze tato řízení vést, a proto jde o zřejmě bezúspěšné uplatňování práva.
Usnesení odvolacího soudu napadla povinná dovoláním a požádala opětovně o osvobození od soudního poplatku a ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení. Nejvyšší soud proto posoudil, zda jsou u povinné splněny předpoklady pro ustanovení advokáta pro řízení o dovolání (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 8. 4. 2015, sen. zn. 31 NSCR 9/2015, uveřejněné pod číslem 78/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek) a dospěl k závěru, že nikoli.
Podle § 30 o. s. ř. účastníku, u něhož jsou předpoklady, aby byl soudem osvobozen od soudních poplatků a jestliže je to nezbytně třeba k ochraně jeho zájmů, předseda senátu ustanoví na jeho žádost zástupce z řad advokátů pro řízení, v němž je povinné zastoupení advokátem.
V souladu s § 138 o. s. ř. podmínkou pro osvobození od soudních poplatků je, že to odůvodňují poměry účastníka a současně nejde o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva.
O zřejmě bezúspěšné uplatňování práva jde např. tehdy, je-li již ze samotných údajů (tvrzení) účastníka nebo z toho, co je soudu známo z obsahu spisu nebo z jiné úřední činnosti nebo co je obecně známé, bez dalšího nepochybné, že požadavku účastníka nemůže být vyhověno. Pro závěr, zda se jedná ve smyslu ustanovení § 138 odst. 1 o. s. ř. o zřejmě bezúspěšné uplatňování práva, je třeba použít v řízení před soudem prvního stupně, v odvolacím řízení nebo v dovolacím řízení stejná hlediska (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 2. 2014, sp. zn. 21 Cdo 987/2013, uveřejněné pod číslem 67/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).
V projednávané věci bylo zjištěno, že v tomto exekučním řízení vedeném pro uspokojení pohledávky oprávněné z majetku povinné podala povinná v průběhu exekučního řízení blanketní žaloby na obnovu řízení a pro zmatečnost. Z ustanovení § 235a odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony dále též jen o. s. ř. ) vyplývá, že o těchto žalobách nerozhoduje exekuční soud v průběhu exekučního řízení, a lze je mít tudíž za neprojednatelné pro nedostatek podmínek řízení (§ 104 odst. 2 o. s. ř.). To je důvod, pro který zmíněné žaloby by nemohly být úspěšné a ze strany povinné jde o zřejmě bezúspěšné uplatňování práva . Za těchto okolností rovněž dovolání proti výroku o nepřiznání osvobození od soudního poplatku z dovolání a výroku o zamítnutí žádosti o ustanovení zástupce pro dovolací řízení je zřejmě bezúspěšným uplatňováním práva.
Nadále zůstává nesplněna podmínka povinného zastoupení dovolatelky v dovolacím řízení, jejíž nedostatek brání kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí. Dovolání nebylo sepsáno advokátem, přitom ze spisu nevyplývá, že by povinná měla právnické vzdělání, Nejvyšší soud povinné zástupce pro dovolací řízení rovněž neustanovil a ke zhojení tohoto nedostatku nedošlo 7 ani přes řádnou výzvu soudu (viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 8. 3. 2017 č. j. 20 Cdo 537/2017-441) a podání dovolatelky došlé soudu dne 29. 3. 2017. Nejvyšší soud tedy dovolací řízení podle § 104 odst. 2 věty třetí, § 241b odst. 2 a § 243f odst. 2 o. s. ř., zastavil.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 4. 4. 2017
JUDr. Ivana Kudrnová
pověřený člen senátu