20 Cdo 5361/2015
Datum rozhodnutí: 12.01.2016
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř.20 Cdo 5361/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Miroslavou Jirmanovou, Ph.D., v exekuční věci oprávněného P. Š. , zastoupeného Mgr. Davidem Novákem, advokátem se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 320/49, proti povinné M. L. S. , pro 104 210 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu Praha-východ pod sp. zn. 29 EXE 10463/2010, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 30. 7. 2013, č. j. 20 Co 359/2013-108, takto:


Dovolací řízení se zastavuje .


Odůvodnění:

Krajský soud v Praze v záhlaví označeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 11. 10. 2010, č. j. 29 EXE 10463/2010-6, kterým Okresní soud Praha-východ nařídil podle svého rozsudku ze dne 19. 5. 2010, sp. zn. 19 EC 67/2009, k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 104 210 Kč s příslušenstvím exekuci na majetek povinné a provedením exekuce pověřil soudní exekutorku JUDr. Ingrid Švecovou, Exekutorský úřad Praha 3.
Povinná napadla usnesení odvolacího soudu dovoláním, které vykazovalo nedostatek bránící pokračování dovolacího řízení (nebylo sepsáno advokátem), přičemž ze spisu nevyplývalo, že by dovolatelka měla právnické vzdělání. Usnesením ze dne 18. 5. 2015, č. j. 29 EXE 10463/2010-197, Okresní soud Praha-východ vyzval povinnou, aby si pro podání dovolání zvolila zástupcem advokáta a jeho prostřednictví ve lhůtě 30 dnů od doručení podala řádné dovolání; usnesení bylo povinné doručeno dne 29. 9. 2015. Povinná však na výzvu nereagovala a nedostatek povinného zastoupení neodstranila.
Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí, a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu prvního stupně nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 věty třetí, § 241b odst. 2 a § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srov. část první čl. II bod 7 zákona č. 404/2012 Sb. a část první čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.), zastavil.
O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 12. ledna 2016

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D. předsedkyně senátu