20 Cdo 5356/2016
Datum rozhodnutí: 04.01.2017
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.20 Cdo 5356/2016 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Miroslavou Jirmanovou, Ph.D., v exekuční věci oprávněného Mgr. T. S. , P., proti povinným 1) E. S. , Č. T., a 2) H. S. , Č. T., pro 471 565,90 Kč s příslušenstvím, vedené soudním exekutorem Mgr. Petrem Polanským, Exekutorský úřad Liberec, pod sp. zn. 131 EX 2901/11, o dovolání povinných proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. 5. 2016, č. j. 10 Co 174/2016-489, takto:

Řízení o dovolání se zastavuje .
Odůvodnění:
Krajský soud v Ostravě v záhlaví označeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 19. 1. 2016, č. j. 131 EX 2901/11-435, kterým soudní exekutor Mgr. Petr Polanský, Exekutorský úřad Liberec, vydal veřejnou dražební vyhlášku o elektronické dražbě týkající se nemovitých věcí v usnesení popsaných.
Povinní napadli usnesení odvolacího soudu dovoláním, které vykazovalo nedostatek bránící pokračování dovolacího řízení (nebylo sepsáno advokátem), přičemž ze spisu nevyplývalo, že by dovolatelé měli právnické vzdělání. Usnesením ze dne 21. 9. 2016, č. j. 131 EX 2901/11-579, soudní exekutor vyzval povinné, aby si ve lhůtě 5 dní od doručení pro podání dovolání zvolili advokáta a jeho prostřednictvím podali řádné dovolání, případně aby doložili své právnické vzdělání. Výzva byla povinné 2) doručena dne 29. 9. 2016, povinnému 1) dne 10. 10. 2016, dovolatelé však nedostatek povinného zastoupení neodstranili, ani nepožádali o ustanovení advokáta pro dovolací řízení, přestože byli o této možnosti soudním exekutorem poučeni.
Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí, a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudního exekutora nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 věty třetí, § 241b odst. 2 a § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, zastavil.
O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 4. ledna 2017

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu