20 Cdo 5340/2016
Datum rozhodnutí: 22.11.2016
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř., § 30 o. s. ř., § 241 o. s. ř.20 Cdo 5340/2016 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v právní věci žalobce M. K. , M. B., proti žalované České pojišťovně a. s. , se sídlem v Praze 1, Spálená č. 75/16, identifikační číslo osoby 45272956, o vyloučení věcí z exekuce, vedené u Okresního soudu v Trutnově pod sp. zn. 6 C 82/2015, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 5. srpna 2016, č. j. 20 Co 273/2016-61, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :
Nejvyšší soud řízení o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 5. srpna 2016, č. j. 20 Co 273/2016-61, podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. ledna 2014 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) dále jen o. s. ř. zastavil, neboť dovolatel i přes výzvu Okresního soudu v Trutnově, ze dne 11. října 2016, č. j. 6 C 82/2015-68, nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).
Jedním z předpokladů pro ustanovení advokáta je skutečnost, že účastník řízení splňuje předpoklady pro osvobození od soudních poplatků (§ 30 o. s. ř.). O tom, že se dovolateli osvobození od soudních poplatků nepřiznává, bylo pravomocně rozhodnuto již usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 30. listopadu 2015, č. j. 21 Co 418/2015-30. O žádosti dovolatele o ustanovení advokáta pro dovolací řízení proto již nebylo rozhodováno.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 23. 11. 2016 JUDr. Zbyněk Poledna
předseda senátu