20 Cdo 533/2005
Datum rozhodnutí: 26.04.2005
Dotčené předpisy: § 241 předpisu č. 99/1963Sb., § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb., § 243c odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 533/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Vladimíra Kůrky ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné V. z. p. Č. r., zastoupené advokátkou, proti povinnému J. M., pro 1.716.493,35 Kč s příslušenstvím přikázáním jiných peněžitých pohledávek, vedené u Okresního soudu v Šumperku pod sp. zn. E 3538/2001, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci ze dne 28. 3. 2003, č.j. 40 Co 170/2003-72, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Povinný napadl dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým krajský soud potvrdil usnesení ze dne 19. 7. 2002, č.j. 3538/2001-56, ve znění opravných usnesení ze dne 6. 11. 2002, č.j. E 3538/2001-63, a ze dne 18. 12. 2002, č.j. E 3538/2001-66, jimiž Okresní soud v Šumperku nařídil podle označených platebních výměrů k vydobytí pohledávky 1.716.493,35 Kč a pro náklady předcházejících řízení výkon rozhodnutí přikázáním specifikovaných pohledávek.

Podle ustanovení § 241 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění účinném do 18. 3. 2004 (dále jen o.s.ř. ), musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem; to neplatí, má-li dovolatel právnické vzdělání, popřípadě jedná-li za něj osoba uvedená v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními předpisy. Podle ustanovení § 241 odst. 2 o.s.ř., nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání.

Dovolání na základě plné moci ze dne 3. 9. 2003 sepsal zaměstnanec povinného JUDr. P. J.

Protože dovolatel nebyl zákonem stanoveným způsobem zastoupen, soud prvního stupně jej usnesením ze dne 29. 9. 2004, č.j. E 3538/2001-89, vyzval, aby si do deseti dnů od doručení rozhodnutí zvolil pro dovolací řízení zmocněncem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání; současně ho poučil o tom, že dovolací řízení bude zastaveno, nevyhoví-li výzvě.

Na výzvu, která mu byla doručena 19. 10. 2004, dovolatel reagoval podáním ze dne 29. 10. 2004, jímž dal najevo, že zástupce z řad advokátů si nezvolí. Ustanovení § 241 o.s.ř. je podle něho diskriminační, neboť neumožňuje fyzickým osobám podnikatelům využít služeb svých zaměstnanců, kteří splňují podmínku právnického vzdělání.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o.s.ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 243c odst. 1 o.s.ř.).

Ustanovení § 241 o.s.ř. ve vztahu k fyzickým osobám (podnikatelům) zaměstnávajícím právníka není diskriminační. Na roveň právnické osobě, která zaměstnává zaměstnance s právnickým vzděláním, je fyzická osoba dovolatele (podnikatele) postavena jen v případě, disponuje-li sama právnickým vzděláním; ostatní odkazy v první větě ustanovení § 241 odst. 1 o.s.ř. se vztahují na dovolatele, jimiž jsou právnické osoby (stát, obce, a vyšší územně samosprávné celky). Po novelizaci občanského soudního řádu zákonem č. 120/2004 Sb. je již daná situace vyjádřena expressis verbis.

Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, oprávněné však v tomto stadiu řízení náklady nevznikly; tomu odpovídá ve smyslu ustanovení § 243b odst. 5, věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, věty první, o.s.ř. výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá právo žádný z účastníků.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. dubna 2005

JUDr. Pavel Krbek, v. r.

předseda senátu