20 Cdo 5312/2008
Datum rozhodnutí: 31.03.2009
Dotčené předpisy:

20 Cdo 5312/2008


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněného J. M., proti povinné J. R., vedené u Okresního soudu Plzeň město pod sp. zn. 73 Nc 2092/2008, o dovolání oprávněného proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 13. 6. 2008, č. j. 18 Co 302/2008-23, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Odůvodnění:


Oprávněný napadl dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým krajský soud potvrdil usnesení ze dne 8. 4. 2008, č. j. 73 Nc 2092/2008-17, jímž okresní soud zamítl návrh oprávněného na nařízení exekuce podle rozsudku Okresního soudu Plzeň město ze dne 14. 5. 1998, č. j. 12 C 162/89-421, k vynucení povinnosti předání příborníku (stříbrníku) s úrokem za 10 let ve výši 10.000,- Kč a pověření Mgr. M. T., soudního exekutora, provedením exekuce.


Je-li dovolatelem jako v projednávaném případě fyzická osoba, je nezbytné, aby (nemá-li právnické vzdělání) byla zastoupena advokátem (notářem), jímž musí být dovolání i sepsáno (srov. § 241 odst. 1, odst. 2 písm. a/ a odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, dále též jen o.s.ř. ).


Při podání dovolání nebyl oprávněný zákonem stanoveným způsobem zastoupen a z obsahu spisu nevyplývá, že by měl právnické vzdělání.


Usnesením ze dne 1. 10. 2008, č. j. 73 Nc 2092/2008-27, soud prvního stupně proto dovolatele vyzval, aby si ve lhůtě patnácti dnů od doručení usnesení zvolil zmocněncem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání; současně jej poučil o možnosti požádat soud o ustanovení zástupce z řad advokátů (§ 30 o.s.ř.), jakož i o následcích, nevyhoví-li výzvě.


Výzvě, která mu byla doručena 13. 10. 2008, dovolatel nevyhověl.


Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o.s.ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 243c odst. 1 o.s.ř.).


Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, povinné však v tomto stadiu řízení náklady nevznikly; tomu odpovídá výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádný z nich právo (§ 243b odst. 5, věta první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2, věta první, o.s.ř.).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 31. března 2009


JUDr. Pavel Krbek, v. r.


předseda senátu