20 Cdo 531/2007
Datum rozhodnutí: 23.05.2007
Dotčené předpisy:

20 Cdo 531/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Miroslavy Jirmanové v exekuční věci oprávněné S. M., proti povinnému Z. N., pro částku 21.449,20 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Teplicích pod sp. zn. 14 Nc 9600/2002, o dovolání soudního exekutora JUDr. I. R. proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem z 18. 12. 2003, č. j. 11 Co 182/2003-27, takto:


Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :


Soudní exekutor JUDr. I. R. podal proti shora označenému usnesení krajského soudu dovolání, které posléze podáním z 10. 11. 2006, doručeným okresnímu soudu 20. 11. téhož roku, vzal v plném rozsahu zpět.


Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu zastavil.


O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 23. května 2007


JUDr. Vladimír M i k u š e k , v. r.


předseda senátu