20 Cdo 5305/2007
Datum rozhodnutí: 26.02.2008
Dotčené předpisy:

20 Cdo 5305/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Petra Šabaty v exekuční věci oprávněného F. K., proti povinné H. & B., s. s r. o., zastoupena advokátem, pro 30.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. Nc 6173/2004, o dovolání oprávněného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 11. 7. 2007, č. j. 17 Co 312/2007-75, takto:


I. Dovolání se odmítá.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Odůvodnění:


Usnesením ze dne 14. 5. 2007, č. j. Nc 6173/2004-66, Obvodní soud pro Prahu 8 zastavil podle § 268 odst. 1 písm. c) zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ), exekuci nařízenou jeho usnesením ze dne 6. 2. 2004, č. j. Nc 6173/2004-3 (výrok I.), uložil povinnému povinnost uhradit soudnímu exekutorovi náklady exekuce ve výši 7.849,- Kč do 3 dnů ode dne právní moci usnesení (výrok II.) a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů exekuce (výrok III.).


Městský soud jako soud odvolací shora označeným rozhodnutím změnil toto usnesení obvodního soudu v napadeném výroku II. o náhradě nákladů exekuce soudního exekutora tak, že povinnost uhradit soudnímu exekutorovi náklady exekuce uložil oprávněnému, a to ve výši 4.462,50 Kč.


Výše uvedené usnesení napadl oprávněný podáním označeným jako žádost o použití opravného prostředku ve věci usnesení tamního soudu sp. z. 17 Co 312/2007-75 ze dne 11. července 2007 . Z obsahu podání vyplynulo, že oprávněný se domáhá zrušení napadeného usnesení i usnesení soudu prvního stupně. Z podání ze dne 8. 8. 2007 (došlému soudu prvního stupně dne 10. 8. 2007) však nešlo určit, jaký opravný prostředek hodlá oprávněný použít, a proto jej soud vyzval usnesením ze dne 28. 8. 2007, č. j. Nc 6173/2004-82, aby ve lhůtě deseti dnů ode dne doručení písemně soudu sdělil, jaký opravný prostředek uplatňuje. Zároveň poučil oprávněného, že pokud tato vada nebude odstraněna, nebude k podání soud v souladu s § 43 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., o občanském soudním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ) přihlížet. Podání doplnil oprávněný dalším podáním ze dne 3. 9. 2007 (došlému soudu prvního stupně dne 7. 9. 2007) označeným jako vyjádření oprávněného k usnesení Obvodního soudu pro Prahu 8 č. j. Nc 6173/2004-82 ze dne 28. 8. 2007 , v němž namítá, že nemá za to, že v dané věci pochybil a tudíž neví, proč by měl hradit náklady exekuce on, když ho soudkyně ujistila, že jím navrženém řešení, tj. dohoda mezi oprávněným a povinnou o tom, že náklady exekuce ponese povinná, je právně ošetřeno.


Nejvyšší soud obě podání dle jejich obsahu posoudil jako dovolání, jelikož se jimi oprávněný domáhá zrušení usnesení odvolacího soudu, jež se však týkalo pouze nákladů exekuce.


Dovolání není přípustné.


Podle ustanovení § 236 odst. o. s. ř., lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.


Přípustnost dovolání proti usnesení upravují ustanovení § 237 až § 239 o. s. ř.


Podle ustanovení § 238, § 238a a § 239 o. s. ř. není dovolání přípustné proto, že usnesení o nákladech řízení, a tedy ani o nákladech exekuce, v jejich taxativních výčtech uvedeno není. Přípustnost dovolání nelze opřít ani o ustanovení § 237 odst. 1 o. s. ř., neboť usnesení o nákladech exekuce, stejně jako usnesení o nákladech řízení, není rozhodnutím ve věci samé (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. 3. 2005, sp. zn. 20 Cdo 2740/2004, uveřejněné v časopise Soudní judikatura č. 5, ročník 2005 pod č. 70).


Nejvyšší soud proto dovolání aniž vyžadoval splnění podmínky obligatorního zastoupení dovolatele (§ 241b odst. 2 o. s. ř.) odmítl podle § 243b odst. 5, věty první, a § 218 písm. c) o. s. ř.


Výrok o nákladech dovolacího řízení odpovídá tomu, že žádnému z účastníků, kromě dovolatele, náklady v tomto stádiu řízení nevznikly (§ 243b odst. 5, věta první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 3 o. s. ř.).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 26. února 2008


JUDr. Miroslava Jirmanová, v. r.


předsedkyně senátu