20 Cdo 5294/2015
Datum rozhodnutí: 04.01.2016
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř., § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř. ve znění do 31.12.201320 Cdo 5294/2015 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zbyňka Poledny a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Aleše Zezuly v exekuční věci oprávněné Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciové společnosti se sídlem v Praze 9, Sokolovská č. 217/42, identifikační číslo osoby 00005886, zastoupené JUDr. Tomášem Sokolem, advokátem se sídlem v Praze 2, Sokolská č. 1788/60, proti povinnému J. K., P. , pro 808 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 3 pod sp. zn. 55 EXE 12724/2010, o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 10. listopadu 2014, č. j. 62 Co 443/2013-102, takto:

Dovolání povinného se odmítá. Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 10. listopadu 2014, č. j. 62 Co 443/2013-102, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. prosince 2013 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) dále jen o. s. ř., odmítl, protože směřuje proti usnesení odvolacího soudu, kterým bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50 000 Kč [§ 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř., srov. shora výši částky, pro niž byla exekuce nařízena] a v dovolacím řízení proto nelze pokračovat, aniž zkoumal splnění podmínky povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).
O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 4. ledna 2016 JUDr. Zbyněk Poledna předseda senátu