20 Cdo 5238/2009
Datum rozhodnutí: 26.01.2010
Dotčené předpisy: § 240 o. s. ř., § 241b odst. 3 o. s. ř., § 43 odst. 2 o. s. ř., § 243c odst. 1 o. s. ř.20 Cdo 5238/2009

U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Miroslavy Jirmanové v exekuční věci oprávněné C. ČR, a.s. , proti povinným 1) E. P. , a 2) M. Ř. , oběma zastoupeným advokátem pro 48.577,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Písku pod sp. zn. 3 Nc 1618/2008, o dovolání povinných proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 21. ledna 2009, č. j. 24 Co 155/2009 - 40, takto:

Dovolání se odmítá .
O d ů v o d n ě n í :
Shora označeným usnesením krajský soud odmítl (výrok I.) podle § 44 odst. 10 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů (dále jen exekuční řád ) odvolání povinných proti usnesení Okresního soudu v Písku ze dne 6. 6. 2008, č. j. 3 Nc 1618/2008 - 8, jímž byla nařízena exekuce na majetek povinných podle vykonatelného rozhodčího nálezu rozhodce Mgr. A. G., sp. zn. 6352/08, ze dne 14. 4. 2008, k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 48.577,- Kč s příslušenstvím, pro náklady předcházejícího řízení ve výši 1.785,- Kč a pro náklady exekuce, které budou v průběhu řízení stanoveny, jejímž provedením byl pověřen soudní exekutor JUDr. D. M., Exekutorský úřad K. Dále krajský soud uvedeným usnesením rozhodl, že soudce Okresního soudu v Písku Mgr. J. H. není vyloučen z projednávání a rozhodnutí v této věci (výrok II.).
Proti výroku usnesení odvolacího soudu o odmítnutí odvolání podali povinní dne 23. 4. 2009 dovolání (aniž byli při tomto úkonu zastoupeni advokátem), v němž odkázali na důvody uvedené v odvolání, a dále uvedli, že oba jsou invalidní důchodci, že žádají splátkový kalendář, osvobození od soudních poplatků a o ustanovení advokáta, neboť jsou nemajetní.
Okresní soud v Písku usnesením ze dne 26. 5. 2009, č. j. 3 Nc 1618/2008 - 47, ustanovil povinným k ochraně jejich zájmů v této věci zástupcem advokáta JUDr. E. Š. Toto usnesení nabylo podle vyznačené doložky právní moci dne 10. 7. 2009 (správně mělo být uvedeno datum 1. 7. 2009).
V podání ze dne 13. 10. 2009, doručeném soudu prvního stupně dne 14. 10. 2009, nazvaném jako vyjádření k dovolání povinných , uvedl ustanovený zástupce povinných, že žádá, aby dovolací soud prozkoumal důvody obsažené v podání povinných ze dne 23. 4. 2009, a to zejména s ohledem na to, zda se jedná o způsobilé dovolací důvody. Poté nechť soud postupuje přesně v intencích zákona, tedy občanského soudního řádu a o dovolání povinných v souladu s tímto procesním předpisem nechť též rozhodne .
Nejvyšší soud dospěl po přezkoumání věci k závěru, že dovolání vykazuje nedostatky, pro které nelze v dovolacím řízení pokračovat.
Podle § 240 odst. 1 o. s. ř. účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Bylo-li odvolacím soudem vydáno opravné usnesení, běží tato lhůta od doručení opravného usnesení.
Podle § 241b odst. 3 o. s. ř. dovolání, které neobsahuje údaje o tom, v jakém rozsahu nebo z jakých důvodů se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, může být o tyto náležitosti doplněno jen po dobu trvání lhůty k dovolání. Nebyla-li v době podání dovolání splněna podmínka uvedená v § 241, běží tato lhůta až do uplynutí lhůty, která byla dovolateli určena ke splnění této podmínky; požádal-li však dovolatel před uplynutím lhůty o ustanovení zástupce (§ 30), běží lhůta podle věty první znovu až od právní moci usnesení, kterým bylo o této žádosti rozhodnuto.
Uvedením údaje o tom, v jakém rozsahu dovolatel rozhodnutí odvolacího soudu napadá, je vymezena kvantitativní stránka přezkumné činnosti dovolacího soudu. Uplatnění dovolacího důvodu podle ustanovení § 241a odst. 1 o. s. ř. předpokládá, že dovolatel popíše (konkretizuje) okolnosti, z nichž usuzuje, že dovolací důvod je dán; ani případný pouhý odkaz na text zákona anebo samotná citace skutkové podstaty některého z dovolacích důvodů uvedených taxativně v ustanovení § 241a odst. 2 a 3 o. s. ř. nestačí. Chybí-li totiž vylíčení okolností, v nichž dovolatel spatřuje naplnění dovolacího důvodu, není v takovém případě (vzhledem k vázanosti dovolacího soudu uplatněným dovolacím důvodem) vymezen obsah přezkumné činnosti dovolacího soudu po stránce kvalitativní a napadené rozhodnutí odvolacího soudu tak není možné věcně přezkoumat (srov. § 242 odst. 3, věta první, o. s. ř.).
Dovolání, které neobsahuje údaje o tom, v jakém rozsahu nebo z jakých důvodů se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, je vadným podáním, které může dovolatel doplnit o chybějící náležitosti buď z vlastní iniciativy nebo na výzvu soudu, avšak jen do uplynutí dovolací lhůty (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 5. 2. 2003, sp. zn. 21 Cdo 1730/2002, publikované v Souboru rozhodnutí NS ČR, sv. 23, C 1688). Případná výzva, aby dovolání, které neobsahuje všechny podstatné náležitosti, bylo opraveno nebo doplněno (§ 243c odst. 1, § 43 odst. 1 o. s. ř.), se po uplynutí této lhůty stává bezpředmětnou. Původně odstranitelné vady dovolání se totiž marným uplynutím propadné (prekluzívní) lhůty podle ustanovení § 241b odst. 3 o. s. ř. stávají neodstranitelnými; dovolací soud proto k případnému opožděně podanému doplnění dovolání nemůže přihlížet (srov. též usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 1. 2005, sp. zn. 29 Odo 1060/2003, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. 6. 2003, sp. zn. 29 Odo 108/2002, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek 3/2004 pod č. 21).
Vadu podání může dovolatel odstranit jen do uplynutí dvouměsíční lhůty k podání dovolání. Protože v řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat, je třeba dovolání, které je nezpůsobilé zahájit dovolací řízení, za přiměřeného použití ustanovení § 43 odst. 2, věty první, o. s. ř. odmítnout.

Jelikož v projednávané věci dovolání povinných ze dne 23. 4. 2009 vykazovalo vady a protože ustanovený zástupce povinných v zákonné lhůtě (tedy do 1. 9. 2009) dříve učiněné podání dovolatelů včas nedoplnil (vady dovolání neodstranil, takže dovolání postrádá náležitosti, důvody dovolání i obsahové vymezení dovolacích důvodů), nelze pro tyto nedostatky dovolání v dovolacím řízení pokračovat. Nejvyšší soud proto vadné dovolání s ohledem na výše uvedené skutečnosti podle § 243c odst. 1 a § 43 odst. 2 o. s. ř. odmítl.
O případných nákladech dovolacího řízení bude rozhodnuto podle ustanovení hlavy VI. exekučního řádu.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 26. ledna 2010
JUDr. Olga Puškinová předsedkyně senátu