20 Cdo 5229/2015
Datum rozhodnutí: 04.01.2016
Dotčené předpisy: § 104 odst. 2 o. s. ř., § 241b odst. 2 o. s. ř., § 241 o. s. ř.20 Cdo 5229/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v exekuční věci oprávněné J. F. , proti povinné M. T. , pro 950 000 Kč s příslušenstvím, vedené u soudního exekutora Mgr. Martina Tunkla, Exekutorský úřad Plzeň-město, pod sp. zn. 94 EX 7722/10, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 30. dubna 2015, č. j. 11 Co 115/2015-114, takto:

Řízení o dovolání povinné se zastavuje.

S t r u č n é o d ů v o d n ě n í (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 30. dubna 2015, č. j. 11 Co 115/2015-114, podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) dále jen o. s. ř. zastavil, neboť dovolatelka i přes výzvu soudního exekutora Mgr. Martina Tunkla, Exekutorský úřad Plzeň-město, ze dne 21. srpna 2015, sp. zn. 94 EX 7722/10, nesplnila podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 4. ledna 2016


JUDr. Zbyněk Poledna
předseda senátu