20 Cdo 5227/2016
Datum rozhodnutí: 07.12.2016
Dotčené předpisy: § 104 odst. 2 o. s. ř., § 241 o. s. ř., § 241b odst. 2 o. s. ř. ve znění od 01.01.201320 Cdo 5227/2016


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Miroslavou Jirmanovou, Ph.D., v exekuční věci oprávněné APT Corp s. r. o., se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 1349/2, identifikační číslo osoby 24267015, proti povinnému P. K. , pro 104 100 Kč s příslušenstvím, vedené u soudní exekutorky Mgr. Martiny Havlové, Exekutorský úřad Praha 10, pod sp. zn. 183 EX 1520/14, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 12. 11. 2015, č. j. 9 Co 320/2015-156, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :


Odvolací soud v záhlaví označeným usnesením potvrdil usnesení ze dne 30. 4. 2015, č. j. 183 EX 1520/14-103, jímž pověřená soudní exekutorka udělila příklep na vydražených nemovitostech vydražiteli Global Invest Bohemia s. r. o.
Rozhodnutí odvolacího soudu napadl povinný dovoláním.
Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 (srov. část první, čl. II, bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.), dále též jen o. s. ř. .
Dovolání vykazovalo nedostatek bránící pokračování dovolacího řízení (nebylo sepsáno advokátem), přičemž ze spisu nevyplývalo, že by dovolatel měl právnické vzdělání. Přes řádnou výzvu soudní exekutorky ze dne 8. 9. 2016, č. j. 183 EX 1520/14-245, doručenou dovolateli dne 26. 9. 2016 (§ 49 odst. 4 o. s. ř.), dovolatel nedostatek zastoupení v dovolacím řízení neodstranil a na výzvu nereagoval. Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 241b odst. 2, § 104 odst. 2 a § 243f odst. 2 o. s. ř. zastavil.
O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 7. prosince 2016


JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph. D.
předsedkyně senátu