20 Cdo 521/2007
Datum rozhodnutí: 27.02.2007
Dotčené předpisy:

20 Cdo 521/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Marie Vokřinkové a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněného m. V. proti povinnému D. J., pro 90.000,- Kč, vedené u Okresního soudu ve Vsetíně pod sp. zn. 1 Nc 3227/2005, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. 2. 2006, č.j. 10 Co 171/2006-32, takto:


Dovolací řízení se zastavuje.


O d ů v o d n ě n í :


Proti usnesení, kterým odvolací soud potvrdil usnesení soudu prvního stupně o nařízení exekuce a o pověření soudního exekutora jejím provedením, podal povinný (podle obsahu podání) dovolání.


Jelikož při podání dovolání nebyl zastoupen, soud prvního stupně jej usnesením ze dne 7. 11. 2006, č.j. 61 Nc 3227/2005-46, doručeným dne 28. 11. 2006, vyzval, aby si pro dovolací řízení zvolil zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání, a poučil jej, že nestane-li se tak do 30 dnů, bude dovolání odmítnuto (správně dovolací řízení zastaveno). Dovolatel vytčený nedostatek neodstranil.


Z ustanovení § 241 odst. 1 a 2 písm. a), odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ), plyne, že dovolatel (fyzická osoba) musí být zastoupen advokátem (příp. notářem), jestliže nemá právnické vzdělání, a jím musí být dovolání i sepsáno. Zvolí-li si advokáta až poté, co sám podal dovolání, je ke splnění podmínky dovolatelova zastoupení nezbytné, aby zmocněnec (advokát) jím dříve učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním, popřípadě sdělil soudu, že se s již učiněným podáním ztotožňuje.


Nedostatek povinného zastoupení dovolatele ve smyslu citovaného ustanovení je nedostatkem podmínky řízení, jenž se týká účastníka řízení, a který je svou povahou odstranitelný. Podle § 243c odst. 1, § 104 odst. 2 o.s.ř. učiní soud k jeho odstranění vhodná opatření; nezdaří-li se jej odstranit, řízení zastaví.


Jelikož splnění podmínky řízení podle § 241 odst. 1 a 4 o.s.ř. dovolatel navzdory takovému opatření ani dodatečně nedoložil, Nejvyšší soud řízení o dovolání zastavil.


O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 27. února 2007


JUDr. Pavel Krbek, v. r.


předseda senátu