20 Cdo 5188/2009
Datum rozhodnutí: 14.04.2011
Dotčené předpisy: § 43 odst. 2 o. s. ř.
20 Cdo 5188/2009

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudkyň JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Miroslavy Jirmanové ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného F. V. , proti povinnému Ing. F. V. , zastoupenému JUDr. Liborem Salajem, advokátem se sídlem v Prostějově, Winklerova 27, pro výživné, srážkami ze mzdy, vedené u Okresního soudu v Kolíně pod sp. zn. 34 E 275/2008, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze z 8.1.2009, č.j. 31 Co 8/2009-25, takto:


I. Dovolání se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Shora označeným rozhodnutím krajský soud potvrdil usnesení z 29.9.2008, č.j. 34 E 275/2008-9, jímž okresní soud nařídil výkon rozhodnutí.

Rozhodnutí odvolacího soudu napadl povinný dovoláním (datovaným 18.3.2009 /č.l. 43/), v němž nespecifikoval žádný z dovolacích důvodů taxativně vyjmenovaných v ustanovení § 241a odst. 2 a 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ); z obsahu dovolání ani není zřejmé, čeho se dovolatel domáhá (dovolací návrh). Povinným sepsané dovolání doplnil jeho zástupce (plná moc ze 30.4.2009 /č.l. 63/) podáními ze 4.5.2009 (č.l. 62), z 10.9.2009 (č.l. 67), v němž se pouze omezil na sdělení, že se s dovoláním povinného ztotožňuje, a z 10.11.2009 (č.l. 75), aniž však v kterémkoli z nich specifikoval některý z výše uvedených dovolacích důvodů (ve všech pouze zopakoval, že navrhuje zrušení napadeného usnesení a vrácení věci odvolacímu soudu).

Podle ustanovení § 43 odst. 2, věty první, o. s. ř., které platí i pro řízení u dovolacího soudu (§ 243c odst. 1 o. s. ř.), není-li přes výzvu předsedy senátu podání řádně opraveno nebo doplněno a v řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat, soud usnesením podání, kterým se zahajuje řízení, odmítne .

Podle ustanovení § 241a odst. 1 o. s. ř. musí být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4 o. s. ř.) v dovolání uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů se toto rozhodnutí napadá, popřípadě které důkazy by měly být provedeny k prokázání důvodu dovolání, a čeho se dovolatel domáhá (dovolací návrh).

Podle ustanovení § 241b odst. 3, věty první, o. s. ř., dovolání, které neobsahuje údaje o tom, v jakém rozsahu nebo z jakých důvodů se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, může být o tyto náležitosti doplněno jen po dobu trvání lhůty k dovolání.

Podle § 240 odst. 1, věty první, o. s. ř. může účastník podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni.

Z výše uvedeného plyne, že dovolání, které neobsahuje údaj o tom, v jakém rozsahu nebo z jakých důvodů se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, je vadným podáním; vady může dovolatel odstranit z vlastní iniciativy nebo na výzvu soudu jen do uplynutí dvouměsíční lhůty k podání dovolání. Marným uplynutím prekluzivní lhůty podle ustanovení § 241b odst. 3 o. s. ř. se původně odstranitelné vady dovolání stávají neodstranitelnými (srov. usnesení Nejvyššího soudu z 5.2.2003, sp. zn. 21 Cdo 1730/2002, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27.1.2005, sp. zn. 29 Odo 1060/2003, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18.6.2003, sp. zn. 29 Odo 108/2002, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek 3/2004 pod poř. č. 21).

V projednávané věci bylo napadené usnesení odvolacího soudu povinnému doručeno 27.1.2009 a dne 17. 4. 2009 mu byla doručena výzva (č. l. 60), aby ve dvacetidenní lhůtě počítané od jejího doručení dovolání prostřednictvím zvoleného advokáta doplnil o důvody, z nichž rozhodnutí odvolacího soudu napadá, takže poslední den lhůty, kdy bylo možno dovolání doplnit, byl čtvrtek 7. 5. 2009 (§ 240 odst. 1 věta první, § 241b odst. 3 věta první o. s. ř.).

Protože v této lhůtě dovolání doplněno nebylo, a poněvadž pro tento nedostatek nebylo možno v řízení pokračovat, Nejvyšší soud vadné dovolání podle § 43 odst. 2 o. s. ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn skutečností, že oprávněnému, jenž by jinak měl na tuto náhradu právo podle ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř., náklady tohoto řízení prokazatelně (podle obsahu spisu) nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 14. dubna 2011

JUDr. Vladimír Mikušek, v. r.
předseda senátu