20 Cdo 5187/2016
Datum rozhodnutí: 31.01.2017
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř. ve znění od 01.01.201320 Cdo 5187/2016 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Miroslavou Jirmanovou, Ph.D., v exekuční věci oprávněné Bohemia Faktoring, a. s., se sídlem v Praze 1, Letenská 121/8, identifikační číslo osoby 27242617, zastoupené JUDr. Ing. Karlem Goláněm, Ph.D., advokátem se sídlem v Praze 1, Letenská 121/8, proti povinnému P. U. , P., pro 83 019,96 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 34 EXE 81/2010, o dovolání oprávněné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 17. 6. 2016, č. j. 70 Co 5/2016-304, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :
Obvodní soud pro Prahu 6 usnesením ze dne 11. 11. 2015, č. j. 34 EXE 81/2010-239, zastavil exekuci nařízenou usnesením téhož soudu ze dne 7. 5. 2010, č. j. 34 EXE 81/2010-15, žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů řízení a oprávněné uložil zaplatit náhradu nákladů exekuce soudnímu exekutorovi JUDr. Tomáši Vránovi, Exekutorský úřad Přerov ve výši 12 947 Kč do tří dnů od právní moci usnesení.
Městský soud v Praze napadeným rozhodnutím usnesení soudu prvního stupně potvrdil a současně rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.
Proti usnesení odvolacího soudu podala oprávněná dne 21. 9. 2016 dovolání, které následně prostřednictvím svého právního zástupce podáním ze dne 24. 1. 2017 vzala zpět.
Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. 1. 2013 (dále jen o. s. ř. ), zastavil.
Výrok o nákladech dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 31. ledna 2017 JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D. předsedkyně senátu