20 Cdo 518/2004
Datum rozhodnutí: 22.04.2004
Dotčené předpisy:
20 Cdo 518/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Kurky ve věci výkonu rozhodnutí oprávněných A) nezletilého F. H. a B) nezl. D. H., obou zast. matkou J. E., proti povinnému F. H., srážkami ze mzdy pro výživné, vedené u Okresního soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 44 E 1721/2002. o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 30.června 2003, č.j. 9 Co 272/2003-10, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Odvolací soud potvrdil usnesení, jímž soud prvního stupně nařídil výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy povinného.

Proti usnesení odvolacího soudu podal povinný včasné dovolání. Protože nebyl kvalifikovaně zastoupen a dovolání trpělo i obsahovými vadami, soud prvního stupně jej vyzval, aby si ve lhůtě 30 dnů zvolil zástupce advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání. Zároveň soud povinného upozornil, že nevyhoví-li jeho výzvě, dovolací soud podání odmítne, příp. dovolací řízení zastaví.

Na výzvu, která mu byla doručena 15.12.2003, povinný neodpověděl.

S ohledem na dobu vydání usnesení soudů obou stupňů se pro dovolací řízení uplatní v souladu s body l., l5. a 17 , hlavy první, části dvanácté, zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony občanský soudní řád ve znění účinném od l. ledna 2001 (dále též jen o.s.ř. ).

Z ustanovení § 241 odst. 1, 2 písm. a/, odst. 4 o.s.ř. plyne, že dovolatel (fyzická osoba) musí být zastoupen advokátem (popř. notářem), jestliže nemá právnické vzdělání, a jím musí být dovolání i sepsáno. Zvolí-li si advokáta až poté, co sám dovolání podal, je ke splnění podmínky dovolatelova zastoupení nezbytné, aby zmocněnec ( advokát) jím dříve učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním, popř. sdělil soudu, že se s již učiněným podáním ztotožňuje.

Nedostatek povinného zastoupení dovolatele ve smyslu citovaného ustanovení je nedostatkem podmínky řízení, jenž se týká účastníka řízení, a který je svou povahou odstranitelný. Podle § 243c odst. 1 , § 104 odst. 2 o.s.ř. učiní soud k jeho odstranění vhodná opatření, nezdaří-li se jej odstranit, řízení zastavil.

Jelikož splnění podmínky řízení podle § 241 odst. 1 a 4 o.s.ř. dovolatel navzdory takovému opatření ani dodatečně nedoložil, Nejvyšší soud řízení o dovolání zastavil.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, věty první, o.s.ř: oprávněným však ve stadiu dovolacího řízení (podle obsahu spisu) náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek

V Brně dne 22.dubna 2004

JUDr. Vladimír Mikušek, v.r.

předseda senátu