20 Cdo 5158/2016
Datum rozhodnutí: 03.01.2017
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř., § 241 o. s. ř.20 Cdo 5158/2016


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v exekuční věci oprávněné Modré pyramidy stavební spořitelny, a.s. , se sídlem v Praze 2, Bělehradská č. 128, identifikační číslo osoby 60192852, proti povinným 1) A. K. , a 2) D. D. , za účasti vydražitele J. T., pro 140 866 Kč s příslušenstvím, vedené u soudního exekutora JUDr. Milana Suchánka, Exekutorský úřad Praha 9, pod sp. zn. 085 EX 3033/10, o dovolání povinné 2) proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 13. července 2016, sp. zn. 64 Co 216/2016, takto:

Řízení o dovolání povinné 2) se zastavuje.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud řízení o dovolání povinné 2) proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 13. července 2016, sp. zn. 64 Co 216/2016, kterým bylo potvrzeno usnesení soudního exekutora JUDr. Milana Suchánka, Exekutorský úřad Praha 9, jímž soudní exekutor udělil příklep na vydražených nemovitých věcech vydražiteli J. T., za nejvyšší podání 1 153 967 Kč a stanovil mu lhůtu k zaplacení tohoto nejvyššího podání, přičemž žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů odvolacího řízení, podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. prosince 2013 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) dále jen o. s. ř. zastavil, neboť dovolatelka nesplnila podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.) a na výzvu Nejvyššího soudu ze dne 22. listopadu 2016, č. j. 20 Cdo 5158/2016-10, nepožádala o ustanovení zástupce pro dovolací řízení.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 3. 1. 2017


JUDr. Zbyněk Poledna
předseda senátu