20 Cdo 5150/2007
Datum rozhodnutí: 28.05.2009
Dotčené předpisy:

20 Cdo 5150/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Vladimíra Mikuška ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného J. V., proti povinné T. V., pro 4.400,- Kč s příslušenstvím, srážkami ze mzdy, vedené u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 22 E 724/2006, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. 1. 2007, č. j. 9 Co 15/2007-20, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Povinná napadla dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým krajský soud potvrdil usnesení okresního soudu ze dne 27. 10. 2006, č. j. 22 E 724/2006-7, (jímž nařídil podle svého vykonatelného platebního rozkazu ze dne 21. 9. 2005, č. j. 24 Ro 1158/2005-9, výkon rozhodnutí srážkami z příjmu, který povinné přísluší od České správy sociálního zabezpečení v P.).


Prohlášením, učiněným u soudu dne 14. 11. 2007 (na čl. 36), však dovolatelka vzala své dovolání zcela zpět.


Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243b odst. 5, věty druhé, zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ), aniž zkoumal splnění podmínky povinného zastoupení v dovolacím řízení, zastavil.


Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5, větu první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, větu první, o. s. ř.; oprávněnému, jenž by měl na jejich náhradu právo, prokazatelné účelně vynaložené náklady v této fázi řízení dle obsahu spisu nevznikly.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 28. května 2009


JUDr. Miroslava J i r m a n o v á , v. r.


předsedkyně senátu