20 Cdo 5143/2015
Datum rozhodnutí: 04.01.2016
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř., § 241a odst. 1 o. s. ř.20 Cdo 5143/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v exekuční věci oprávněného Ing. M. P. , proti povinným 1) Ing. K. Ž. , zastoupeným JUDr. Milošem Macků, advokátem se sídlem v Blansku, Mahenova č. 1220/13, a 2) Ing. R. M. , zastoupeným JUDr. Petrem Procházkou, advokátem se sídlem v Brně, náměstí Svobody č. 77/12, pro 4 295 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Blansku pod sp. zn. 9 Nc 3005/2007, o dovolání povinného 1) proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 23. června 2015, č. j. 12 Co 196/2012-98, takto:

Dovolání povinného 1) se odmítá .
S t r u č n é o d ů v o d n ě n í (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud České republiky dovolání povinného 1) proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 23. června 2015, č. j. 12 Co 196/2012-98, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. prosince 2013 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) dále jen o. s. ř., odmítl, neboť v něm byly uplatněny jiné dovolací důvody, než který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o. s. ř. (podstatou námitek dovolatele je jeho nesouhlas se skutkovými závěry odvolacího soudu, když napadá odvolacím soudem provedené dokazování a jeho hodnocení), a v dovolacím řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 4. ledna 2016

JUDr. Zbyněk Poledna
předseda senátu