20 Cdo 5137/2007
Datum rozhodnutí: 28.05.2009
Dotčené předpisy:

20 Cdo 5137/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Pavla Krbka ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné nezletilé B. A. V., zastoupené matkou L. V., proti povinnému P. V., pro výživné, srážkami z příjmu, vedené u Okresního soudu v Karviné - pobočky v Havířově pod sp. zn. 127 E 400/2006, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. 6. 2006, č. j. 10 Co 617/2006-17, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Shora označeným rozhodnutím krajský soud potvrdil usnesení okresního soudu ze dne 21. 4. 2006, č. j. 127 E 400/2006-4 (jímž okresní soud podle svého vykonatelného rozsudku ze dne 9. 5. 2002, č. j. 121 P 142/1999-162, 121 SV 3/2002, nařídil výkon rozhodnutí srážkami z důchodu, který přísluší povinnému od Č. s. s. z. v P.) a nepřiznal žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.


Rozhodnutí odvolacího soudu napadl povinný dovoláním, jež vykazovalo nedostatky bránící dalšímu pokračování dovolacího řízení a nebylo ani sepsáno advokátem, přičemž ze spisu nevyplývalo, že by povinný byl právnicky vzdělán. Proto jej soud usnesením ze dne 17. 8. 2006, č. j. 127 E 400/2006-32, doručeným mu dne 23. 8. 2006, vyzval, aby si ve lhůtě patnácti dnů od doručení usnesení zvolil zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání; zároveň jej poučil, že dovolání musí být advokátem sepsáno a že nevyhoví-li výzvě, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Dovolatel přesto vytčený nedostatek neodstranil, a to ani poté, co mu soud k jeho žádosti usnesením č. j. 127 E 400/2006-106, ze dne 26. 10. 2007, jež nabylo právní moci dne 17. 11. 2007, zástupce pro dovolací řízení neustanovil.


Z ustanovení § 241 odst. 1, 2 písm. a), odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ), plyne, že dovolatel (fyzická osoba), nemá-li právnické vzdělání, musí být zastoupen advokátem (příp. notářem), jenž musí dovolání také sepsat. Zvolí-li si advokáta až poté, co sám podal dovolání, je ke splnění podmínky dovolatelova zastoupení nezbytné, aby zmocněnec (advokát) jím dříve učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním, popř. sdělil soudu, že se s již učiněným podáním ztotožňuje. Protože podmínka povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení (k jejímuž splnění je třeba i sepisu dovolání advokátem, viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 5. 1999, sp. zn. 26 Cdo 1121/99, uveřejněné v Soudní judikatuře č. 6, ročník 2000 pod č. 64) je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 241 odst. 1 o. s. ř.), a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 o. s. ř. zastavil.


Povinný z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, oprávněné však v tomto stádiu řízení (podle obsahu spisu) žádné náklady nevznikly; tomu odpovídá výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádný z účastníků právo (§ 243b odst. 5, věta první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2, věta první, o. s. ř.).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 28. května 2009

JUDr. Miroslava Jirmanová, v. r.


předsedkyně senátu