20 Cdo 5131/2016
Datum rozhodnutí: 01.03.2017
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 předpisu č. 99/1933Sb.20 Cdo 5131/2016


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Karlem Svobodou, Ph.D., v exekuční věci oprávněné Bohemia Faktoring, a.s. se sídlem v Praze 1- Malé Straně, Letenská č. 121/8, identifikační číslo osoby 27242617, zastoupené JUDr. Ing. Karlem Goláněm, Ph.D., advokátem se sídlem v Praze 1 Malé Straně, Letenská č. 121/8, proti povinné T. L. N., pro 184 346,54 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 66 EXE 4370/2010, o dovolání oprávněné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 15. června 2016, č. j. 18 Co 440/2015-327, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání oprávněné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 15. 6. 2016, č. j. 18 Co 440/2015-327, podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) dále též jen o. s. ř. zastavil, neboť dovolání bylo dovolatelkou podáním doručeným dovolacímu soudu dne 25. 1. 2017 výslovně vzato v celém rozsahu zpět.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 1. března 2017

JUDr. Karel Svoboda, Ph.D.
pověřený člen senátu