20 Cdo 5130/2015
Datum rozhodnutí: 01.02.2016
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř. ve znění od 01.01.2013 do 31.12.201320 Cdo 5130/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Vladimíra Kůrky v exekuční věci oprávněného Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti , se sídlem v Praze 9, Sokolovská 217/42, identifikační číslo osoby 00005886, zastoupeného JUDr. Tomášem Sokolem, advokátem se sídlem v Praze 2, Sokolská 60, adresa pro doručování: Praha 2, Ječná 39a, proti povinné A. R. , zastoupené JUDr. Milošem Červinkou, advokátem se sídlem v Praze 1, Haštalská 760/27, pro 808 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 74 EXE 1261/2010, o dovolání povinné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 16. 3. 2015, č. j. 68 Co 103/2015-133, takto:

Dovolání se odmítá .

Odůvodnění:


Městský soud v Praze v záhlaví označeným rozhodnutím potvrdil výrok II. usnesení ze dne 13. 1. 2015, č. j. 74 EXE 1261/2010-121, kterým Obvodní soud pro Prahu 9 zamítl návrhy povinné na zastavení exekuce.

Povinná napadla usnesení odvolacího soudu dovoláním. Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srov. část první čl. II bod 7 zákona č. 404/2012 Sb. a část první čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen o. s. ř. .

Dovolání není přípustné, neboť směřuje proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50 000 Kč (§ 238 odst. 1 písm. d/ o. s. ř.) odvolací soud rozhodoval ve věci zastavení exekuce nařízené k vymožení pohledávky ve výši 808 Kč s příslušenstvím (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. října 2015, sp. zn. 26 Cdo 4236/2015 či usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. října 2013, sp. zn. 20 Cdo 1977/2013, proti němuž podaná ústavní stížnost byla odmítnuta usnesením Ústavního soudu ze dne 27. února 2014, sp. zn. III. ÚS 346/14). Nejvyšší soud tedy v souladu s § 243c odst. 1 o. s. ř. dovolání odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a následující zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 1. února 2016


JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu