20 Cdo 513/2007
Datum rozhodnutí: 12.04.2007
Dotčené předpisy:

20 Cdo 513/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Miroslavy Jirmanové ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné RNDr. J. K., proti povinným 1) M. S., a 2) J. Č., pro částku 4.500,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 23 Nc 2903/2006, o dovolání oprávněné proti usnesení Krajského soudu v Brně z 1. 9. 2006, č. j. 21 Co 219/2006-13, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Shora označeným rozhodnutím krajský soud potvrdil usnesení z 19. 4. 2006, č.j. 23 Nc 2903/2006-8, jímž okresní soud podle § 43 odst. 2 o.s.ř. odmítl podání oprávněné z 16. 3. 2006, doplněné podáním z 12. 4. téhož roku. Proti pravomocnému rozhodnutí odvolacího soudu podala oprávněná dovolání.


Jelikož dovolání mělo nedostatky bránící dalšímu pokračování dovolacího řízení a nebylo sepsáno advokátem, soud oprávněnou usnesením z 24. 11. 2006, č.j. 23 Nc 2903/2006-23, doručeným jí 11. 12. téhož roku, vyzval, aby si ve lhůtě 10 dnů od doručení usnesení zvolila zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podala řádné dovolání, a zároveň ji poučil, že nevyhoví-li výzvě, dovolací řízení bude zastaveno. Dovolatelka však vytčený nedostatek neodstranila.


Z ustanovení § 241 odst. 1, 2 písm. a), odst. 4 o.s.ř. plyne, že dovolatel (fyzická osoba), nemá-li právnické vzdělání, musí být zastoupen advokátem (příp. notářem), jenž musí dovolání také sepsat. Zvolí-li si advokáta až poté, co sám podal dovolání, je ke splnění podmínky dovolatelova zastoupení nezbytné, aby zmocněnec (advokát) jím dříve učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním, popř. sdělil soudu, že se s již učiněným podáním ztotožňuje.


Protože podmínka povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení (k jejímuž splnění je třeba i sepisu dovolání advokátem, viz usnesení Nejvyššího soudu z 27. 5. 1999, sp. zn. 26 Cdo 1121/99, uveřejněné v časopise Soudní judikatura č. 6, ročník 2000 pod poř. č. 64) je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání - kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje - vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 241 odst. 1 o.s.ř.), a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 o.s.ř. zastavil.


Dovolatelka z procesního hlediska zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno, povinným však prokazatelné náklady tohoto řízení, na jejichž náhradu by jinak měli dle § 146 odst. 2 věty první, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 5 věty první o.s.ř. právo, (podle obsahu spisu) nevznikly; této procesní situaci odpovídá výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá právo žádný z účastníků.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 12. dubna 2007


JUDr. Vladimír M i k u š e k , v. r.


předseda senátu