20 Cdo 5126/2016
Datum rozhodnutí: 11.01.2017
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.20 Cdo 5126/2016 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Ivanou Kudrnovou ve věci žalobkyně M. K., Č. L., zastoupené obecným zmocněncem Ing. J. K., N. B., proti žalovanému Okresnímu stavebnímu bytovému družstvu Česká Lípa , se sídlem v České Lípě, Barvířská č. 738, identifikační číslo osoby 000 05 622, o vyloučení věcí z výkonu rozhodnutí, vedené u Okresního soudu v České Lípě pod sp. zn. 11 C 246/2014, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem pobočka v Liberci ze dne 26. 8. 2016, č. j. 30 Co 224/2016-39, takto:

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 11. 2016, č. j. 20 Cdo 5126/2016-54, se záhlaví rozhodnutí opravuje tak, že správné jméno žalobkyně je M. K. . O d ů v o d n ě n í :


Podle § 164 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, předseda senátu opraví v rozsudku kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a v počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti. Týká-li se oprava výroku rozhodnutí nebo není-li možné provést opravu ve stejnopisech rozhodnutí, vydá o tom opravné usnesení, které doručí účastníkům; jde-li o opravu výroku rozhodnutí, může odložit vykonatelnost rozsudku na dobu, dokud opravné usnesení nenabude právní moci.
Vzhledem k tomu, že v záhlaví usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 11. 2016, č. j. 20 Cdo 5126/2016-54, došlo k chybě ve jménu žalobkyně, Nejvyšší soud tímto rozhodnutím své citované usnesení opravil.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 11. ledna 2017
JUDr. Ivana Kudrnová
pověřený člen senátu