20 Cdo 5122/2015
Datum rozhodnutí: 04.01.2016
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013, § 241a odst. 1 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013
20 Cdo 5122/2015

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v právní věci žalobců 1) Ing. R. B. , a 2) Ing. M. B. , zastoupených JUDr. Jiřím Všetečkou, advokátem se sídlem v Hradci Králové, Orlická č. 163/18, proti žalovanému městu Pec pod Sněžkou se sídlem v Peci pod Sněžkou č. 230, identifikační číslo osoby 00278181, zastoupenému Mgr. Ladislavem Beránkem, advokátem se sídlem v Trutnově, Palackého č. 508, o vyloučení věcí z exekuce, vedené u Okresního soudu v Trutnově pod sp. zn. 16 C 209/2013, o dovolání žalobců proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 9. června 2015, č. j. 26 Co 26/2015-217, takto:

I. Dovolání žalobců se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobců proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 9. června 2015, č. j. 26 Co 26/2015-217, kterým potvrdil usnesení Okresního soudu v Trutnově ze dne 23. října 2014, č. j. 16 C 209/2013-172, ve výroku o zamítnutí návrhu na vyloučení věcí z exekuce, vedené u soudního exekutora JUDr. Jana Bohutínského, Exekutorský úřad Trutnov, pod sp. zn. 158 EX 919/13, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. prosince 2013 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) dále jen o. s. ř. , odmítl, neboť v něm byly uplatněny jiné dovolací důvody než ten, který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o. s. ř. (podstatou námitek dovolatelů je jejich nesouhlas se skutkovými závěry odvolacího soudu, že vlastnické právo k movitým věcem nebylo převedeno na žalobce, a že žalobci nebyli oprávněnými držiteli movitých věcí a nemohli tedy nabýt vlastnické právo k nim vydržením), a v dovolacím řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 4. ledna 2016


JUDr. Zbyněk Poledna
předseda senátu