20 Cdo 5116/2016
Datum rozhodnutí: 22.11.2016
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř., § 229 odst. 4 o. s. ř., § 238 odst. 1 písm. f) o. s. ř. ve znění do 31.12.201320 Cdo 5116/2016 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zbyňka Poledny a soudkyň JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Ivany Kudrnové v exekuční věci oprávněné ČSOB Factoring, a. s. , se sídlem v Praze 10, Benešovská č. 2538/40, identifikační číslo osoby 45794278, proti povinným 1) Lesní investiční s. r. o ., se sídlem v Praze 4, U Habrovky č. 247/11, identifikační číslo osoby 27457931, 2) G. J. P. , K., 3) R. J. , V., nyní ve Věznici Ostrava, pro 4 019 584,15 Kč s příslušenstvím, vedené u soudního exekutora JUDr. Petra Kociána, Exekutorský úřad Brno venkov, pod sp. zn. 137 Ex 1015/10, o dovolání povinného 3) proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 16. prosince 2015, č. j. 14 Co 457/2015-599, takto:

Dovolání povinného 3) se odmítá. Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :
Nejvyšší soud dovolání povinného 3) proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 16. prosince 2015, č. j. 14 Co 457/2015-599, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. prosince 2013 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) dále jen o. s. ř. , odmítl, aniž zkoumal splnění podmínky povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.), protože směřuje proti usnesení odvolacího soudu, proti kterému je přípustná žaloba pro zmatečnost podle ustanovení § 229 odst. 4 o. s. ř., a dovolání tak není přípustné [§ 238 odst. 1 písm. f) o. s. ř.]. Přípustnost dovolání nezakládá ani nesprávné poučení odvolacího soudu o tom, že dovolání je přípustné (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. června 2002, sp. zn. 29 Odo 425/2002, uveřejněné pod číslem 51/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).
O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 22. 11. 2016 JUDr. Zbyněk Poledna předseda senátu